Getuienisbediening

Hierdie is die bediening wat sorg dat ons gemeente sy gesig na die wêreld draai.

Ons gemeente verstaan dat ons `n drieërlei getuienistaak het:

 • Om die kennis van die evangelie aan alle mense te verkondig.
 • Om op te staan en te werk vir reg, billikheid en vrede in die samelewing.
 • Om met God se genadige liefde uit te reik na alle mense in nood.
 • Die fokusareas van hierdie bediening is:

  1. Sending Mobilisering:
  Hier fokus ons op binne- en buitelandse sendingaksies, leierskapontwikkeling, opleiding en toerusting. Byvoorbeeld die Timoteusopleiding en die Amos projek. Bid saam met ons dat die Here weer vir ons deure sal opmaak na die lekepredikers in Mhluzi. Ons gemeente is tans betrokke by Nasaret en by uitbreiding 24. Ons ondersteun Johanna Lubis in haar voortgesette ywer in hierdie areas. Ons is ook trots om geassosieer te word met Charl en Annatjie Cilliers wat sendingwerk in Mosambiek doen. Ons sal hulle eersdaags gaan besoek en saam met hulle deel in uitreikwerk.

  2. Kerklike skakeling:
  Skakeling met ander kerke in ons kerk verband asook met ander Gereformeerde kerke en groepe. Ons skakel ook graag in by die dorp se predikanteforum en gebedsgroepe. Die gemeente vorm deel van die Saamwerkraad waar die susterskerke mekaar ontmoet om sake van belang te bespreek.

  3. Roepings bediening:
  Ons verstaan dat die getuienis-taak van die gemeente nie net op georganiseerde wyse deur kommissies gedoen behoort te word nie, maar dat die eintlike doel is dat elke lidmaat in sy of haar onmiddelike infloedsfeer 'n verskil moet maak. Die kommissie fokus dus om gelowiges toe te rus vir hulle daaglikse getuienistaak.

  4. Christelike lewenstyl:
  Ons Videoteek en Biblioteek verskaf skrifgetroue materiaal om gelowiges toe te rus om 'n skrif- en belydenis-getroue standpunt uit te dra waar hulle in die markplein betrokke is. Hierdie kommissie sien toe dat ons Bybelstudie- en toerustingsgeleenthede gemeentelede hiervoor voorberei.

  5. Diensgetuienis:
  Die kommissie sien toe dat die gemeente betrokke bly by gemeenskapsontwikkeling en opheffingswerk. Ons wil die hande en voete van Christus wees in elke veld van hartseer, lyding, pyn en swaarkry.

  6. Evangelisasie:
  Deur uitreik-aksies binne tradisionele gemeente-grense, soek ons na kerklos en -vervreemde lidmate om hulle sodoende terug te bring na die kerk. Gemeentelede word voortdurend toegerus om die evangelie op 'n eenvoudige, gemaklike wyse uit te dra.

  Terug na skakel in
  Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Jaarprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort