Die ete wat jy nie mag misloop nie

Droom jy ook soms van `n ideale gemeente? 'n Gemeente waarin almal in `n liefdesband met mekaar lewe? `n Gemeente waarin almal altyd oor alles saamstem? `n Gemeente waar niemand mekaar kwaad maak nie? `n Gemeente waar almal mekaar verstaan en daar net nooit misverstande is nie? `n Gemeente waar niemand ooit ongelukkig weggaan nie? `n Gemeente waar die Gees van die Here neerdaal en vrede geluk liefde en vrede bring? Jy moet lekker droom, want daar bestaan nie so gemeente nie! Nie terwyl ons op hierdie aarde woon sal daar ooit so gemeente bestaan nie. Kerke en gemeentes bestaan uit mense. Mense wat uit hulle sonde verlos is maar wat hulleself op verskeie vlakke van heiligmaking bevind. Mense wat die een dag sal toelaat dat die Gees van God hulle lei en net die volgende dag tree daardie selfde mense vleeslik op en is die Gees se leiding nie sigbaar in hulle optrede teenoor ander mense nie. En as jy dalk onder die indruk was dat die gemeentes in die Bybel so was, die kerk van die Apostels waarvan ons in Handelinge lees dan is jy ook verkeerd. Ons skriflesing kom vandag uit 1 Korintiërs 11:17-22 en ons lees voor uit die "boodskap" vertaling:

Dit is duidelik dat ou Paulus heel omgekrap is wanneer hy hierdie brief aan die gemeente in Korinte skryf. En dit is ook reg so, want in die gemeente van Korinte het dinge lelik skeefgeloop. Neem in ag dat die vroeë kerk nie kerkgeboue gehad waarin hulle kerk gehou het nie, hulle het sommer in mekaar se huise of in skole of sulke plekke bymekaar gekom. Die nagmaal is by elke enkele byeenkoms gevier en nie net een maal per maand of een maal per termyn soos ons dit vandag doen nie - hulle het elke eerste dag van die week bymekaar gekom om kerk te hou. (Hand 20:7) Die nagmaal is ook nie met broodjies en klein glasies wyn gevier soos ons dit vandag doen nie, dit was `n volledige ete. Elkeen het kos van die huis af gebring wat dan bymekaar op een tafel gesit is en dan het almal van al die kos geëet wat daar was. Die nagmaal is tydens hierdie gesamentlike ete ingestel en so was die nagmaal `n groot volledige ete. Die eerste dag van die week of Sondag soos ons dit ken was nie 'n af dag in die tyd van die vroeë kerk nie - dit was 'n gewone werksdag. Daarom is die byeenkomste aan die einde van die dag gehou wanneer almal klaar gewerk het. As die werker en die baas albei Christene was, is albei van hulle op hierdie dag op pad kerk toe. Die werkers of die slawe het uit die aard van die sak baie uitgesien na hierdie gesamentlike liefdes-ete want dan het hulle geleentheid gehad om saam met die ryk mense van hulle lekker kos te eet. Die werkgewers het weer aan hulle kant geweet dat die slawe in die kos sou invaar en daarom het hulle gesorg dat die slawe genoeg werk gehad het om hulle besig te hou tot aan die einde van die dag terwyl die werkgewers dan vroeg reeds kerk toe is. - So het hulle gesorg dat hulle beter sitplek rondom die tafels het.

Wanneer die nagmaal dan ingestel is en hulle begin eet het, het die ryk mense gesorg dat hulle eerste van die skaapboud en die beesstert kry en het hulle die aartappelslaai en die koes koes vir die slawe gelos. - Die slawe daarenteen was omgekrap omdat die ryk mense die lekker kos opgeëet het en dan het hulle in die wyn ingevaar want dit was al wat oor was, en so het die nagmaal, die sogenaamde "liefdesete" ontaard in `n ete wat hartseer en skeiding gebring het.

Dit is waarom Paulus 1 Kor 11:17-22 skryf.

Hoe kom `n gemeente by so `n plek uit? - hoe gebeur dit? - dit gebeur wanneer jy vergeet waaroor dit regtig gaan en meganies begin deelneem aan `n wonderlike instelling van ons Here Jesus Christus. Ons lees verder uit 1 Kor 11:27-34.uit die NAV.

1 Korintiers 11:17-22

17 Ek het nog iets om met julle te bespreek, maar dit is nie vir my so lekker nie, want hier is julle op die verkeerde pad en ek moet dit ongelukkig vir julle se. As julle as gemeente bymekaarkom, bring dit die slegste in julle na vore in plaas van die beste. 18 Ek hoor byvoorbeeld dat as julle veronderstel is om as gemeentelede saam te wees, julle groepe vorm wat elkeen sy eie ding doen. Soos ek julle ken, weet ek dat wat ek gehoor het nie sommer praatjies is nie. Die gedwarstrekkery is nie net sleg nie. 19 Dit is ook goed, want so wys julle julle ware kleure. So kan 'n mens sien wie staan regtig aan die kant van God en wie nie. 20 As julle bymekaarkom om saam nagmaal te hou, tree julle so lelik op dat.'n mens dit sowaar nooit "nagmaal" sal kan noem nie. 21 Julle wag dan nie eens vir mekaar nie en deel ook nie julle kos wat elkeen saamgebring het met mekaar nie. Sonder om om te gee of jou medegelowige langs jou doodgaan van die honger, sal jy jou trommeldik eet en nog te veel wyn ook drink. Maar jy sal nie daaraan dink om vir hom langs jou ook ietsie aan te bied nie. 22 Hoekom gaan jy dan nie maar liewers huis toe en gaan eet jou daar trommeldik en drink daar jou wyn alleen op nie? Is dit vir julle lekker om op hierdie manier die arm mense te verneder wat nie soveel kos soos julle rykes het nie? Wat verwag julle moet ek nou daarvan se? Dink julle ek moet daaroor bly voel en julle vreeslik prys? So nooit aste nimmer nie.

1 Kor 11:27-34

27 Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. 28 Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, 29 want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. 30 Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. 31 As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. 32 Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. 33 Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. 34 As een van julle honger is, moet hy liewer by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle bymekaarkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek daar kom.

Wat is dit wat die gemeente in Korinte vergeet het? - hulle het vergeet dat hierdie nie maar net 'n gewone ete is nie. Hulle het vergeet dat die doel van die nagmaal nie is om jou maag vol kos te kry nie, maar dat dit eintlik `n herinneringsete is. Daarom sê die Here Jesus: "Gebruik dit tot my gedagtenis." (24) - in :25 sê die Here Jesus dat die wyn wat tydens hierdie ete gebruik word "tot my gedagtenis." gebruik moet word. Met ander woorde is hierdie `n simboliese ete wat ons moet herinner aan Jesus Christus wat sy lewe vir ons opgeoffer het. - hierdie ete is ook die teken van `n nuwe ooreenkoms wat tussen God en sy mense gesluit is.

Wanneer ons deel neem aan hierdie ete erken ons daarmee dat ons nie meer deur middel van priesters na God hoef te gaan nie. Dat ons nie meer hoef te offer om versoening te doen vir ons sondes nie. Hierdie ete herinner ons aan Jesus wat die skeiding weggeneem het wat daar tussen ons en God bestaan. Nou kan ons met vrymoedigheid sonder om bang te wees na God toe gaan. Soos wat jy iemand sal uitnooi vir ete om daardeur vir hom te sê dat jy weer in vrede met hom wil lewe, so is die nagmaal `n gebaar, `n ete van versoening wat sê dat daar nou vrede is tussen ons en God. Die gemeente in Korinte het uit die oog verloor dat iemand wat aan hierdie ete deelneem homself volledig vereenselwig met die sterwe van Jesus Christus aan die kruis. Jaarliks word die dominees en hulle vroue uitgenooi na die Gideonsbanket. - die Gideons is `n groep sakemanne wat dit hulle werk maak om Bybels in skole en hotelle en tronke en ander strategiese punte te plaas. Wanneer `n dominee dan deel is van die Gideonsbanket is dit meer as maar net `n ete. Die Gideons gee nie vir die dominees `n ete omdat hulle honger ly nie. Met die ete vereenselwig die dominee hom met die visie en die werk van die Gideons

So is die nagmaal nie net maar `n ete waar jy 'n stukkie brood en `n slukkie wyn kry nie. Die nagmaal is `n ete waardeur jy jou verbintenis toon. As jy deelneem aan die nagmaal verbind jy jou tot Jesus Christus. - Jy vereenselwig jou daarmee dat Jesus meer as net maar `n mens was maar die seun van God.

Met hierdie ete erken jy dat jy glo dat Jesus Christus juis na die aarde toe gekom het om jou van jou sondeskuld te kom verlos. As jy deel neem aan hierdie ete dan erken jy daarmee dat jy met jou hele hart en siel glo dat jou sondes vergewe word deur Jesus Christus aan die kruis. Dit is `n verkondigingsete. Die gemeente in Korinte het vergeet dat elke enkele mens wat deel neem aan hierdie ete besig is met `n getuienis. Met die gebruik van die brood en die wyn verkondig jy dat jy werklik glo wat in die Bybel geskryf is omtrent die dood van die Here Jesus Christus. Jy verkondig, jy getuig dat jy werklik vrygespreek is omdat Jesus aan die kruis op Golgota gesterf het. En jy verkondig hierdie waarheid aan die mense van die wêreld, dat ook hulle vrygespreek sal word as hulle in Jesus Christus sou glo. Jy verkondig ook dat jy glo dat die Here Jesus weer terug sal kom na hierdie aarde toe om te kom oordeel tussen die mense wat in Hom glo en die wat nooit erns gemaak het met die sterwe van Jesus Christus nie.

Hulle het vergeet, en ek hoop nie dat jy vergeet nie, dat `n gelowige nie iemand is wat alleen op `n selfgeskape eiland kan leef nie. `n Gelowige is net `n gelowige terwyl hy in interaksie met ander gelowiges leef. Daar bestaan nie sulke goed soos "lone ranger" gelowiges nie. Die gemeente in Korinte het juis vergeet dat die nagmaal `n ete is wat gelowiges tot `n eenheid saambind.

1 Kor 10:17 Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.

Dit lyk vir my asof die gelowiges in Korinte een belangrike betekenis van die nagmaal heeltemal vergeet het naamlik dat die nagmaal `n gemeenskapsete is.

Omdat die nagmaal `n gemeenskapsete is hoop ek dat jy vandag die diaken wat jou bedien sal raaksien en vir hom/haar sal glimlag. Ek hoop jy sien vandag die mense voor en agter en langs jou raak en besef dat ons hier as een liggaam voor Christus sit. Sien die mense langs jou se hoop, en drome en behoeftes raak, en reik uit na hulle. Kom drink tog vir `n slag saam met ons koffie na die diens vandag. Ons mis jou en jy het ons nodig.
Wat wel belangrik is is wat in jou hart gebeur terwyl jy hierdie nagmaal geniet.

Ek hoop dat hierdie nagmaal vir jou leer dat as een van die lede van hierdie liggaam ly, jy saam met hulle ly en as een van die lede van hierdie liggaam geëer word, jy ook eer ontvang.

 

Die gemeente van Korinte het vergeet dat die nagmaal nie`n ritueel is nie maar `n ete wat met die regte gesindheid in die teenwoordigheid van God geniet moet word. Dit gee nie om of jy by die nagmaal skaapboud of `n stukkie brood eet nie. Dis nie belangrik of jy uit die beker drink en of jy 'n slukkie druiwesap uit `n glasie kry nie. - maak jy werklik kontak met God? Is jy seker van God se vryspraak en is jy dankbaar vir sy verlossing? - herinner die nagmaal jou aan God se genade, of is jy meer bekommerd oor wat die persoon voor jou of agter jou aan het vandag? Die ware gebeure van die nagmaal vind in jou hart plaas.

Die gemeente in Korinte het kern-aspekte van die nagmaal vergeet en daarom het God se oordeel oor hulle gekom. Kom ons onthou dan dat die nagmaal `n ete is wat op `n spesifieke wyse gevier moet word. Die nagmaal behoort met die grootste respek en eerbied gevier te word, want 1 Kor 11: 27 sê: "Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here." Die nagmaal behoort met `n gesindheid van selfondersoek gevier te word. Jy moet jouself ondersoek of jy werklik hierdie dinge glo. Jy moet jouself afvra of daar sonde tussen jou en God staan wat jy nog nie voor Hom bely het nie. Jy moet jou hart voor die Here oopmaak sodat jy sonder valsheid voor hom staan.

 

As jy met Piet oor die boodskap wil gesels