Aanvaar God se vergifnis!

 
 

Die kern van die Evangelie is dat almal gesondig het en niemand goed genoeg is om by God uit te kom nie, maar dat God uit genade sy kinders uitverkies het om gered te word. - Hierdie uitverkore kinders van God is nie God genoeg om gered te word nie – ten spyte van hulle verkiesing! Daarom moes Jesus Christus aan die kruis op Golgota sterf om met sy kosbare bloed te betaal vir die uitverkorenes. - Daarom sal elkeen wat die verlossing van Jesus Christus aangeneem word gered word deur geloof. Die kern van die Evangelie is dus skuld, en verlossing deur genade.

 

Ons kyk vandag na vier karakters uit die Bybel, twee apostels en twee konings. En ons sien hoe die ding in hulle lewens uitspeel.

 

Wat interessant is van hierdie vier karakters is dat al vier van hulle sonde gedoen het. Nie een van hulle verdien dus om gered te word nie. Al vier van hulle het spyt vertoon oor hulle sonde maar slegs twee van hulle is vergewe.  Beteken dit dan dat God inkonsekwent omgaan met sy genade?

 

Kom ons begin by die twee konings; Saul en Dawid.

 

Ons lees van Saul se sonde in 1 Samuel 15. God het gesien wat Amalek die Isrealiete aangedoen het en Hy gee aan Saul die opdrag om Amalek van die aangesig van die aarde af te vee. God se opdrag was dat hy Amalek met die banvloek moet gaan tref. Man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. Alles moet vernietig word. Saul trek met 'n weermag van twee honderd duisend man op en die Here gee vir Saul die oorwinning.  Maar dan staan daar in 1 Sam 15:9 Dat Saul ongehoorsaam was aan die opdrag van die Here. Hy het  vir Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naas-bestes en die lammers en alles wat van waarde was—dit wou hulle nie met die banvloek tref nie; maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref.Met ander woorde het Saul self besluit watter goed gaan hy doodmaak en watter goed nie.  Saul se sonde is dus die van ongehoorsaamheid.

 

Dan lees ons van Dawid se sonde in 2 Sam 11. - Dit het in die lente gebeur - die tyd wat die konings gewoonlik opgaan om oorlog te maak. Maar hierdie jaar was Dawid nie lus vir oorlog nie. Wat is tog nou opwindend aan `n  oorlog? Dus stuur hy vir Joab sy generaal uit om die Ammoniete te verslaan en Rabba te beleer. Dawid hang lui - lui by die huis rond. Een middag nadat hy moeg TV gekyk is, stap hy op die paleis se dak rond. Hy loer oor die paleis se muur en sien `n vrou bad. - Hy kyk weer en sien dat dit `n  mooi vrou is. - Nou begin hy navraag doen en kry die antwoord: - Hierdie vrou behoort aan ander ouens – nie tot jou beskikking nie! - Dis die vrou van Uria, een van jou luiteenante wat aan die front veg. Daarbenewens is sy die dogter van Eliam een van jou raadgewers! Hande af! - Maar Dawid laat haar haal en pleeg sonde met haar.   - Sy laat vir Dawid weet; “ek is swanger” - Nou's Dawid in die moeilikheid ! - Hierdie sou `n  uitstekend geleentheid gewees het om sy fout te erken, genade by God te vra en die ding reg te maak. - Maar hy doen nie! - Inteendeel, hy laat vir Uria haal, probeer sy bes om hom so ver te kry om by sy eie vrou te slaap. Maar Uria se integriteit steek vir Dawid in die skande. Selfs nadat Dawid hom met geskenke probeer omkoop en hom dronk maak sê  Uria: Sou ek huis toe gaan om te eet en fees te vier en by my vrou te slaap, terwyl die ark en Israel saam met Juda in hutte woon en my aanvoerder Joab sowel as u soldate in die oop veld kamp opslaan? Dit sal ek beslis nooit doen nie! Want ek is 'n man van integriteit!  -  Hoe beloon Dawid Uria se integriteit? - Hy gaan sit en skryf Uria se doodsvonnis uit – skryf vir Joab: “sit 'n bietjie vir Uria voor in die geveg, dan laat julle hom in die steek daar in die kern van die geveg dat hy doodgemaak kan word!” Stel jou dit voor! Hy vermoor hierdie man van integriteit, sodat sy eie sonde weggesteek kan word!  Owerspel, moord bedrog en leuens!

 

Nou vra ek jou, wie het in jou oë die grootste sonde gedoen? Dawid of Saul?

 

Ons kyk na twee Dissipels. Altwee manne wat vir ten minste drie jaar in Jesus se teenwoordigheid geleef het. Hulle het gehoor wat hy geleer het, hulle het sy wonderwerke gesien maar belangrikste van alles is dat  hulle Jesus vir drie jaar lank van naderby leer ken het!

 

Judas Iskariot het soveel drome gehad vir hierdie Messais – Jesus. Hy sou die Romeine se juk afgooi, hy sou die Jode as volk weer herstel, hy sou die droom bevestig van 'n Israel wat sonder die juk van die Romeine voortleef. - Hy het nooit gedink dat Jesus dalk die seun van God kan wees nie, vir hom was Jesus maar net 'n rebelle leier en 'n “nice” Rabbi. - En toe Jesus hom teleurstel toe gaan verraai Hy Jesus vir soveel geld as wat jy vir `n swak slaaf sou betaal.

 

Aan die ander kant het ons vir Petrus. Dit lyk tog asof Petrus meer van Jesus verstaan het. - Want nog voordat die Here Jesus aankondig dat hy moet ly en sterf, vra Hy vir Petrus: Wie sê  julle is ek?” en Petrus antwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God.”  Maar ten spyte van die feit dat Petrus weet dat Jesus die seun van die lewende God is, verloën hy Jesus drie maal op die nag wat Jesus oorgelewer is om gekruisig te word. - Die laaste maal wat Petrus die Here Jesus verloën vloek hy om te bewys dat hy Jesus nie ken nie. - Ten spyte van die feit dat hy voorheen reeds bely het dat Jesus die Seun van die lewende God is.

 

Vier mense, vier sondes sommige baie erger as ander, maar slegs twee van hulle word vergewe. Hoe werk dit?  Gaan dit oor die grootheid van die sonde? Is die een ou se sonde erger as die ander een s'n?  Dawid, pleeg egbreuk bedrieg vir Uria en uiteindelik vermoor hy hom. - Saul aan die ander kant besluit om selektief met God se opdrag om te gaan.  Petrus sê  hy ken Jesus nie, ten spyte van die feit dat hy weet dat Jesus die seun van God is. - Judas is so teleurgesteld in Jesus dat hy hom verraai. - Nee, klaarblyklik gaan dit nie oor die grootheid van die sonde nie.

Dit gaan oor die manier wat hulle opgetree het toe hulle bewus geraak het van hulle oortreding!

 

Toe die profeet na Saul toe kom en vir hom sê: "Wat vir ‘n geblêr van kleinvee is daar dan in my ore?  Toe sê Saul vir die Profeet: “dit is nie ek nie, dis nie manskappe.” - Hy aanvaar nie aanspreeklikheid vir sy sonde nie. “Dis nie ek nie dit is hulle, ... dit is nie my skuld nie.” Die Profeet sê vir hom, maar jy is die koning – die “buck” stop tog by die koning, nie waar nie? (:17) Daarna het Saul die vermetelheid om nog vir Samuel te sê "Maar ek hét na die bevel van die Here geluister! (:20) Ek het gedoen wat die Here my beveel het om te doen. Selfs toe die Profeet vir Saul sê dat die Here hom as koning verwerp, is Saul se skuldbelydenis nog vol verskonings. Hy sê in :24 dat hy vir die manskappe bang was dis hoekom hy dit gedoen het. Toe Samuel dit bevestig dat die Here Hom verwerp het sê Saul Eer my tog net voor die leiers van die volk en voor Israel deur saam met my te kom sodat ek die Here u God kan aanbid. Met ander woorde: “ek verstaan dat die Here het my verwerp het, maar eer jy my dan sodat die manskappe moet dink dat ek nog ok is!” (:30)  speel net asseblief die speletjie dat ek die manskappe se goeie guns behou. - jy kan met hierdie koning maak wat jy wil, hy sal nie sy sonde erken nie! En God verwerp hom.

 

En Dawid? - toe die profeet Natan hom uiteindelik konfronteer met sy sonde Jy is die man!" (2 Sam 12:7)  13  Toe sê Dawid vir Natan: "Ek het gesondig teen die Here.”  

Hy draai nie doekies om nie. Hy maak nie verskonings nie.  Hy gee nie vir ander mense die skuld nie. Hy aanvaar sy skuld.  - Saul vra: “maar help my net om die skyn van Godsdiens te behou”. Dawid  gaan druk sy berou voor God uit in 'n Psalm met 21 verse! - Dawid word vrygespreek en word aan die einde van sy lewe beskryf as `n man so na God se hart!

Petrus. Die oomblik wat die haan kraai daardie aand wat hy die Here verloën, tref dit hom dat hy sonde gedoen het. - Niemand het dit vir hom gesê  nie – dit was eenvoudig `n  gewaarwording diep in sy hart. En staan daar in die Bybel dat hy bitterlik gehuil het! Petrus het sekondes nadat hy die Here Jesus verloën, die grootste berou oor sy daad! Maar hoe gemaak? - Hoe kan hy vir Jesus sê  dat hy jammer is? Jesus is van daar af weggelei gegesel en uiteindelik gekruisig. Jesus was nou dood sy kans op vergifnis is verby!  En toe kom die vroue daardie Sondag-oggend daar aan moet die boodskap dat Jesus opgestaan het uit die graf! - Lukas 24 sê dat Petrus onmiddellik opgespring het en na die graf toe gehardloop het. - Johannes sê dat die enigste rede waarom hy voor Petrus by die graf kon uitkom is omdat hy vinniger kon hardloop! Hy was tien teen een jonger as Petrus. Hoe dit ook al sy, Petrus wou net by Jesus uitkom, hy moes net vergifnis ontvang! Maar daardie Sondag more moet hy verwese terugstap huistoe sonder om Jesus te ontmoet.    - Uiteindelik ontmoet Jesus vir Petrus by die see van Tiberias in Johannes 21. - Toe Jesus vir hulle van die kant af roep en sê dat hulle aan die verkeerde kant van die boot visvang. - Toe Petrus besef dat dit Jesus is, los hy die ander dissipels en die boot en die nette net so en spring in die water en swem die laaste 100m strand toe. Hy moes alleen tyd met Jesus spandeer! - Niemand van ons sal ooit weet wat daar tussen Jesus en Petrus plaasgevind het nie. Maar toe die ander apostels aan wal kom vra die Here Jesus vir Petrus drie maal vra of hy hom liefhet. Die laaste keer wat Jesus hom vra raak ou Petrus hartseer en sê "Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet."  En Jesus herstel vir Petrus in sy posisie as leier van die Apostels deur te sê: "Laat my skape wei.”

 

Dit bring vir ons by Judas Iskariot.  Ek glo dat al die dinge wat gebeur het tydens die kruisiging van Jesus. Die sonsverduistering in die middel van die dag. Die Romeinse offisier se reaksie, die opstanding van dooies, die skeur van die tempelvoorhangsel ens. het vir Judas oortuig dat hy skreiend droog gemaak het toe hy Jesus verraai het.  - Skielik besef  Judas dat hy die grootste  fout begaan het. En hoe vind 'n mens vryspraak van so `n groot fout?  -  Judas probeer om dit op `n  “do it yourself” manier te doen. - As die Jode tog net die ou geldjies terug wil vat sal dit al beter wees, maar die Jode bevestig net sy skuld met die woorde "Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak!” (mat 27:4) Judas moes tog geweet het dat God alle sonde kan vergewe. Het hy nie al gehoor van  Jes 55:7 Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom genadig wees; hy moet hom tot ons God bekeer, Hy vergewe altyd weer.  Hy mag dalk gehoor het – nie geglo nie! Judas se probleem is dat Hy God nie vertrou het nie! Het hy nie geweet van Psa 78:38  Maar Hy is genadig, Hy vergewe sonde, Hy wis sy volk nie uit nie. Dikwels het Hy sy toorn bedwing en sy gramskap nie laat losbreek nie.  Maar hy het God nie genoeg vertrou om hierdie dinge na God toe terug te neem nie! Hy het geweet dat God sondes vergewe, maar het nie na God toe terug gegaan om vergewe te word nie. Daarom het hy besluit daar vir hom geen meer genade oor die groot ding wat hy gedoen het nie en het hy 'n einde aan alles gemaak. - Sonder geloof, sonder hoop sonder God en uitgesluit van die Ewige lewe.

 

My liewe boetie en sussie, jy weet mos nou al waarheen ons op pad is met hierdie boodskap. -  Dis nagmaal. - Dis hier waar ons deur die tekens van wyn en brood weer herinner word aan die vergifnis wat ons van God ontvang. Ons God is `n  God wat sondes en oortredinge vergewe.  Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein jou sondes is nie – Wat belangrik is is dat jy jou sondes  voor God bely.  Moenie verskonings oor jou sonde soek nie. Moenie ander mense daarvoor beskuldig nie. Moenie probeer voort gaan met jou lewe sonder om jou sonde voor God te bely nie. Moenie jou sonde afmaak as sommer maar ... nie. Jy mag nie sê jou sonde is te groot God kan dit nie vergewe nie, - dis juis waarom God jou vandag hierheen gebring het. Die Here wil dat jy jou sonde en skuld moet erken. - Moenie verskonings maak nie. Moenie ander die skuld gee nie. - Aanvaar volle aanspreeklikheid vir jou sonde. - Bely vandag teenoor God dat jy teen Hom en Hom alleen gesondig het.  Wees spesifiek met jou skuldbelydenis. - Moenie vandag “al jou sondes” aan God bely nie – want so gaan jy nie vergifnis ervaar nie – God doen nie “package deals” nie. Wees spesifiek – bely jou sondes by die naam. Noem name, dag en datum, situasies, geleenthede. - noem elkeen individueel by die naam.

 

Dan neem jy jou toevlug na die feit dat Jesus Christus die prys betaal het vir jou oortredinge en sonde. Slegs omdat Jesus in jou plek gesterf het vir hierdie oortreding daarom vergewe God jou. En dan die belangrikste: - aanvaar God se vergifnis – en vier dit dan met die tekens van wyn en brood!  Stap vandag hier weg met die vaste voorneme om nooit weer in daardie stik te verval nie. - maak hierdie dag die eerste dag van die res van jou lewe. - 'n lewe van vergifnis en vryspraak, 'n lewe wat tot God se eer gelewe word!

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort