God se plan vir die kerk: jou sleutel tot geestelike groei

Efesiërs 4:11-17

In Handelinge 6 lees ons `n verhaal uit die eerste gemeente in Jerusalem. Dit was 'n tipiese metropolitaanse gemeente met Jode en Grieke en ander mense uit die heidene wat na die opstanding van die Here Jesus tot bekering gekom het. Hand 6:1 sê dat daar van die Grieke na vore kom om te sê dat die Griekse weduwees afskeep word. - Is dit nie wonderlik om te lees dat die vroeë kerk, wat dikwels deur mense as die ideaal aangehaal word, ook maar presies met dieselfde soort probleme gesit het as wat ons as kerk vandag nog mee sit nie? Dit was toe dat die apostels 'n gemeentevergadering belê om die saak te bespreek. In die gesprek word 'n allerbelangrike beginsel neergelê wat in die kerk van alle eeue moet geld. Die apostels sê in die tweede vers vir die gemeente: Dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. ...” Met ander woorde sê hulle dat die rol van die apostels in die kerk nie is om van huis tot huis te gaan met kospakkies en mense te versorg nie. Die apostels vra toe op daardie stadium dat sewe mans onder die gemeente uitgekies moet word wat bekend is dat hulle vol van die Gees is en oor wysheid beskik sodat hulle met die diakenswerk kan help.

Ek kan my voorstel dat die gemeentelede so met hulle hande in hulle sye gaan staan het en gesê het; “nou wat is die rol van die apostels dan?” “As hulle nie die weduwees besoek nie en nie kospakkies uitdeel nie, wat doen hulle dan?” En die apostels antwoord in vers 4: “Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee.”

U weet mos nou al by hierdie tyd hoe God met sy Woord werk; Hy sal nooit 'n belangrike konsep sommer net so terloops noem nie. As God iets belangrik wil oordra doen Hy dit op verskeie plekke in Sy woord. Luister hoe word hierdie konsep bevestig in die gedeelte wat ons hier gelees het vandag: Efe 4:11 En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. 12 Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.”

God se plan vir die kerk.

God se plan vir die kerk werk volgens Efesiërs 4 so: God gee besondere gawes, wat ons ook besondere ampte kan noem. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. - Dit sou die gawes wees wat vandag in die amp van die predikant verteenwoordig word. God se plan sê nie dat hierdie manne dan verantwoordelik is vir alles wat in die gemeente gebeur nie. Dis wat die eerste gemeente in Handelinge van die apostels gevra het. Die apostels het baie gou die fout reggestel, en dis in die Woord van God opgeneem as 'n Bybelse beginsel vir gemeentelewe. Efesiërs 4 sê dat God hierdie besondere gawes aangestel het sodat hulle die gemeentelede kan toerus vir hulle diens en vir die opbou van die gemeente.

Ons mense dink dat 'n goeie leier is 'n ou wat “move and shake”. Sy motortjie is daagliks besig om die dorp te deurkruis. Hy besoek sy mense wat 'n bietjie olik voel daardie dag. Hy motiveer die ouens wat die dak verf. Hy is daar waar die eerste sooie gespit word en hy is by as die laaste kwasstreep aangebring word. En hy help tussenin ook. - Hy is oral betrokke en hy doen alles. - My enigste probleem is dat ek besig is om 'n goeie voorsitter van die rolbalklub aan jou beskryf en nie 'n goeie leraar nie. God se plan vir die kerk is dat die leraar 'n persoon van die woord en van gebed moet wees. Dit is wat 'n goeie leraar van 'n goeie leier onderskei. 'n Goeie leraar is iemand wat homself aan God wy deur konstante gebed. Hy is iemand wat God se stem hoor in die bestudering van God se woord. Net so terloops, as jy gedink het dat jy God se stem op 'n ander plek as in die Bybel gaan hoor, dan delf jy in 'n mynveld rond. God praat met die kerk deur sy Woord. Daarom moet die leraar 'n mens van die Woord wees. Die verskil tussen 'n goeie leraar en 'n goeie leier is die feit dat 'n leraar 'n man van die woord en van Gebed moet wees.

'n Goeie leraar moet volgens Paulus se brief aan Timoteus iemand wees wat onberispelik is. “...getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig; :3 hy moenie aan drank verslaaf of 'n rusiemaker wees nie, maar inskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie. :4 Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. :5 Immers, as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die gemeente van God op hom neem? :6 Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaand word, en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland. :7 Ook by die mense buite die gemeente moet hy as 'n goeie man bekend staan sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in 'n strik van die duiwel val nie. (1Tim 3:2-7)

Hy moet vir sy gemeentelede die pad kan wys deur sy eie onberispelike wandel in God se wil. Hy moet letterlik soos Paulus kan sê: “Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg.” (1Kor 11:1)

Die leraar se grootste taak is dus dat hy 'n besondere peil van heiligheid voor God moet lewe, dat hy hom moet toewy aan gebed en die bestudering van die Woord sodat hy sy gemeentelede kan toerus vir hulle werk en vir die opbou van die liggaam van Christus.

Het jy God se plan vir sy kerk gehoor? Sy plan is nie dat die leraar van die gemeente verantwoordelik is vir die opbou van die gemeente nie. God wil hê dat elke enkele gemeentelid homself aanbied om toegerus te word sodat elkeen in die gemeente sy klein deeltjie kan bydra tot die groei in die gemeente. God se plan is dat die liggaam van Christus van binne af uitgebou word deurdat die gemeentelede toegerus word om uit te gaan en mense te gaan haal, sodat die mense wat hulle gaan haal het weer toegerus kan word om ook weer uit te gaan en nog mense te gaan haal wat toegerus kan word. - kry jy die idee van die dinamika wat hierin opgesluit is?

En nou vir die miljoen dollar vraag: "waar staan jy vandag in terme van hierdie dinamika?" Is jy al reeds tot so 'n mate toegerus dat jy ander mense van buite af kan inbring? Nie? Dan is jy sekerlik besig om toegerus te word sodat jy dit kan doen? En as dit dan nie een van bogenoemde is nie, watter opsie volg jy dan? - Die opsie van ongehoorsaamheid?

Jy mag vir my wil sê: “Waarom moet ons al die werk doen? Waarom skuif die Bybel die verantwoordelikheid af op die gelowiges?”

Paulus gee `n vyf redes waarom die gelowiges die dienswerk moet doen. As jy gehoorsaam is aan hierdie opdrag van die Here, sal die volgende vyf dinge in jou lewe sigbaar wees:

Eenheid van ons geloof.

In die tyd waarin ons leef word die eenheid van die geloof so oorbeklemtoon dat ons naderhand bereid is om enigiets te aanvaar net so lank as wat ons dit eenheid tussen gelowiges kan noem. Ware eenheid in geloof kan egter slegs gebeur as ons dieselfde goed glo. Eenheid kan nooit geskied ten koste van verdeeldheid in terme van die Woord van God nie. 1Kor12:3-11 stel dit tog so duidelik dat die eenheid wat tussen ons as gelowiges bestaan daar is as gevolg van die een Gees van God wat in elkeen van ons woon. - Dit is die een ding wat ons aan mekaar verbind. Dit gee nie om of jy 'n blou bul is en ek 'n cheeta nie, wanneer ons voor die Here staan, is ons gevul met die een Gees van God en dit maak ons een voor God. Die een Gees van God wat in ons woon is so kragtig dat dit selfs die grense afbreek tussen mans en vrouens, slawe en eienaars, ja selfs tussen rasse. Slegs in 'n gemeente wat gegrond is op ons wedersydse verhouding met die Here Jesus Christus. 'n Gemeente waar ons almal gevul is met die Gees van God. 'n Gemeente wat gegrond is op die voorskrifte van God se woord en ... 'n gemeente wat gehoorsaam hulleself aanbied vir hulle dienswerk in God se koninkryk sal jy die ware eenheid in die geloof beleef soos God dit in gedagte gehad het.

Die tweede voordeel wat jy as gelowige put uit jou getroue dienswerk in God se koninkryk is jou kennis van die Seun van God. Jy sê vir my: “big deal! Ek weet mos nou al van Jesus wat aan die kruis op Golgota in my plek gesterf het ter helle neergedaal het en op die derde dag opgestaan het uit die dood en nou sit aan die regterhand van God die Vader van waar Hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds dood is...” Natuurlik doen jy! Maar Paulus gebruik nie hier die term gnosis nie, maar die hipervorm epignosis!

Hy sê nie dat jy nie net van Jesus sal weet nie, hy sê dat Jy Jesus diep en inniglik sal ontmoet! - Dis soos dat ek in die rugby tydskrif lees van Francois Hougaardt. Ek weet presies wie sy huidig meisie is, watter motor hy ry, waar hy bly, wat die kleur van sy tandeborsel is en van watter soort kos hy hou. Maar het ek hom werklik ontmoet? As hy my in die straat raakloop, gaan hy stop sy hand na my uitsteek en vir my sê: "haai ou Piet! Howzit!!"

Slegs wanneer jy van harte gehoorsaam is aan die voorskrifte van God se Woord, soos byvoorbeeld die een dat jy verantwoordelikheid moet neem vir die dienswerk van die gemeente, sal jy tot volle kennis groei van ons Here Jesus. - jou nabyheid aan die Here Jesus is direk verwant aan jou gehoorsaamheid aan die voorskrifte van Jesus Christus. 'n Mens groei nie nader aan Christus deur bo-oor jou sonde en ongehoorsaamheid te klim nie. Maar as jy gehoorsaam is aan elke enkele voorskrif soos wat God vir jou in sy Woord gee, sal jy groei tot 'n intimiteit in ou verhouding met die Here Jesus Christus wat jy nooit voorheen geken het nie. Filippense 5:8 want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry:9 en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom glo. :10 Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, 11 in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

Ons as gelowiges is hier vandag op die pad na die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. En as jy nie vandag met hart siel en liggaam deel is van die eenheid nie, is jy nie op die pad na Groei nie en is jy nie besig om nader aan Christus te beweeg nie.

Die derde voordeel opgesluit vir die gelowige wat hom aanmeld vir die dienswerk van die liggaam van Christus is dat jy sal groei tot geestelike volwassenheid. Moenie uit die oog verloor dat dit juis God se einddoel is vir elkeen van ons nie. Dis waarheen God met jou op pad is! Om uiteindelik gelykvormig te word aan sy seun (Rom_8:29). Dit is God se wil dat ek en jy elke dag van ons lewens nader en nader aan Jesus sal groei, om meer en meer soos Jesus te dink, soos Hy te praat soos hy op te tree in elke omstandigheid. God se plan met ons is dat ek en jy, Jesus - reflektors sal word om die lig van God tot in elke donker hoekie en kantjie van die wêreld in te reflekteer. 2Ko 3:18 sê: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Het jy die dinamika in die vers raakgelees? - ons word al meer verander, - die heerlikheid wat ons uitstraal neem steeds toe, - Paulus praat hier van 'n proses, van vordering op 'n geloofspad, en wat moet jy doen om deel van die dinamika van die pad te word? - Jy moet begin deelneem aan die dienswerk van die gemeente! Wanneer jy jouself aanbied om jou deel van die liggaam te kom volstaan deur jou verantwoordelikheid op te neem in die dienswerk van die liggaam van Christus. Dit gebeur slegs in diegene se lewens wat hulleself tot God se beskikking gestel het om onvoorwaardelik gehoorsaam te wees aan sy wil. Dit gebeur slegs as jy jou verantwoordelikheid opneem in die liggaam van Christus.

Die volgende voordeel wat jy as gelowige sal smaak as jy betrokke raak by God se dienswerk in die gemeente is dat jy standvastig sal raak in jou geloof. Paulus gebruik nogal skrikwekkende woorde hier in vers 14. Hy praat van slinksheid en listigheid van dwaalleeraars en vals leraars. 'n Dwaalleraar is iemand wat 'n valse leer verkondig. Hy is dalk nie eers self bewus daarvan dat hy die kat aan die handvatsels beet het nie, maar hy verkondig dit in alle geval. `n Valse leraar is iemand wat doelbewus valse leerstellings verkondig en hy doen dit met een besondere doel voor oë en dit is om te mislei en mense te laat verdwaal. Dit is 'n hartseer feit dat daar nog nooit vantevore soveel dwaling en vals leerstellinge die rondte gedoen het soos wat daar vandag aan die gebeur is nie. Ek hoop nie dat ek vir jou nuus verkondig nie, maar die blote feit dat iemand 'n boodskap oor die radio verkondig of oor 'n televisiestasie, maak nie dat hy met gesag kan praat nie.

Ons kerkraad is baie bekommerd oor die standpunt wat die moderatuur van die NG kerk in die afgelope jare oor belangrike sake ingeneem het. Die algemene sinode gee nie meer vir ons klinkklare riglyne wat ons kan volg en kan vertrou nie. Elke keer wanneer moeilike besluite geneem word word dit terug gegooi vir gelowiges om self 'n standpunt oor 'n spesifieke saak te vorm. Wat sê ek vir jou? Dat jy as gelowige verantwoordelikheid moet neem vir jou eie geloof. - Jy moet as gelowige so geanker wees in die Woord van God dat jy vir jouself besluite kan neem wat reg of verkeerd is ongeag van wat die of daardie kerkvergadering sê. En wat sê Efesiërs 4:14? Dat jy standvastigheid in jou geloof sal bereik as jy jouself aanbied om toegerus te word sodat jy jou plek in die liggaam van Christus kan volstaan.

Die vyfde voordeel wat jy as gelowige sal geniet as jy deel vorm van God se dienswerk in sy liggaam, is die van balans. - Iemand het eenmaal gesê: “balans is alles” Jy moet weet waar om die streep te trek voor dit te ver gegaan het. My ouma het altyd gese alles met 'n "te" by is verkeerd. - behalwe tevredeneheid. Ons as gemeente het ons verbind daaraan om 'n Bybelse pad te stap. Ons wil hê dat die kern-eienskap van die gemeete moet wees dat ons die waarheid van God se woord heel eerste stel in ons pad met die Here. Maar 'n gemeente wat by die waarheid bly loop die gevaar om 'n strak, kil, koue, rigiede klomp mense te word wat nie liefdevertoon nie. 'n Gemeente wat hulle aan die ander kant weer net vir liefde beywer loop weer die gevaar om 'n emosionalistiese klomp mense te word wat gedryf word deur trane en hoendervelervarings. Wat ook al jou hare laat rys of jou tot trane dryf, dis goed en reg. - Ons het dus balans nodig. Balans wat slegs kom deur te jouself tot jou gemeente se beskikking te stel om toegerus te word vir dienswerk in jou gemeente. Efs 4:15 Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof,

So bereik ons die volle implikasie van dit wat hier in Efesiërs 4:11-16 staan: 'n Gemeente wat bestaan uit gemeentelede wat hulleself tot die gemeente se beskikking stel om toegerus te word sodat hulle die dienswerk van die liggaam van Christus gaan doen, is 'n gemeente wat in liefde uitreik na die wêreld om die reine waarheid van die Evangelie aan hulle te bring.

Kom ons sluit af met 'n diep teologiese stelling: wat ek by die lotto geleer het: “you got to be in it to win it” Jy moet deel van die struktuur wees. Jy moet jouself onvoorwaardelik aan God bied om in die eerste plek toegerus te word en in die tweede plek om gebruik te word in die dienswerk van die gemeente as jy enige van hierdie voordele wil smaak. Vers 16 van Efesiërs 4 is op 'n baie besondere manier geformuleer in die Grieks. - Dit is waarom hy 'n bietjie lomp mag klink in die NAV. In die Boodskap vertaling kry ons 'n beter gedagte van wat die skrywer bedoel het: 16Die liggaam is mooi aanmekaargesit, elke deel op sy plek, sodat elke liggaamsdeel sy eie werk doen en die ander liggaamsdele help. So groei die liggaam en word dit sterk omdat die verskillende liggaamsdele in liefde en lojaliteit mekaar help.

Die Gees van God woon elkeen van ons wat die Here Jesus liefhet en hom doen. Met ander woorde is ons hier 'n gemeenskap van mense wat elkeen oor die Gees van God beskik. Wat gebeur wanneer ons in gehoorsaamheid in die regte verhouding met mekaar staan? Dan werk die Gees deur my en jy word opgebou deur wat ek sê. Iemand anders hoor wat ek sê en in daardie wonderlike kombinasie van insig waaroor hy beskik saam met die Gees van God se werking in hom, sê of doen Hy weer iets wat groei in 'n derde persoon stimuleer. Op grond daarvan kom hy met 'n nuwe wysheid na vore en so word die gemeenskap van die gelowiges 'n plek waar groei teen 'n turbo-pas aangeblaas word. Hier in die geloofsgemeenskap dis die plek om te wees as jy geestelik wil groei. In jou betrokkenheid by die liggaam in jou dienswerk in jou toerusting in jou gemeenskap met ander gelowiges waar jy betrokke is in die liggaam, hier groei jy teen rasse skrede. Hier smaak jy wat eenheid in jou geloof werklik beteken. Hier kom jy tot werklike kennis van God. Hier groei jy tot ware volwassenheid. Hier leer jy balans. Hier leer jy standvastig staan dat mense jou nie soetkoek verkoop nie. Hier, in die liggaam van Christus gebeur al die dinge wanneer jy jou self aanbied om deel van die dienswerk van die gemeente te wees.

Die gevaar is net dat jy hier in die gemeente kan sit. Jou naam staan op 'n lidmaatregister en jy kom so nou en dan kerk toe. Maar jy is nie deel van die dienswerk van die gemeente nie. - jy hou nog aan die buite - Bybelse gedagte vas dat die ds alles moet doen, en jy is om die waarheid te se so bietjie troebel omdat hy jou so lank laas kom bedien het. En daar op jou eie sit jy hierdie wonderlike geleentheid tot groei en misloop!

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort