Lewe afhanklik van God

Matteus 6: 9-15

Ons het verlede week gesê dat op daardie oomblik wat jy in geloof jou hart vir die Here oopgemaak het en die vryspraak aanvaar het wat Jesus met sy bloed vir jou aan die kruis gekoop het, het God deur sy Heilige Gees in jou kom woon. As jy nou nie gedurig met hom kommunikeer in gebed nie, is jy soos iemand wat 'n baie belangrike gas in jou huis het, maar hom die hele dag lank ignoreer. Jy stap in die gang by hom verby, maar jy groet hom nie en praat nie net 'n paar woorde nie. Jy eet saam met hom, maar jy sê nie 'n woord nie. Vanaand sit jy saam met hom voor die kaggel, maar jy erken nie sy teenwoordigheid nie en jy praat nie met hom nie. As jy werklik 'n kind van die Here is sal die blote teenwoordigheid van God se Gees in jou vir jou dring tot konstante kommunikasie met God. Daarom wil ek so vêr gaan as om te sê dat as daar nie `n behoefte in jou hart bestaan om gedurig met God in gebed te praat nie, as jy dae aaneen kan gaan sonder gebed, dan wonder ek of jy werklik kind van God is en die Gees van God in jou woon.

Ons het verlede week gesê dat daar soveel dinge gebeur wanneer ons met God in gebed praat. Die belangrikste is sekerlik dat ons met God kommunikeer, ons praat met Hom oor letterlik alles wat in ons lewens gebeur. Oor die goeie dinge en oor die slegte dinge. Ons praat met hom oor die hartseer en vreugdes in ons lewe. Ons bespreek ons mislukkings en ons suksesse met hom, en allerbelangrik, ons gee aan God die geleentheid om ook weer met ons te praat deur sy Gees en deur Sy Woord. Ons het ook gesê dat gebed die plek is waar ons ons harte sinchroniseer met God se wil. Waar ons intieme tyd met God spandeer totdat ons verstaan en aanvaar waarmee God in ons lewens besig is. Dit is hier waar ons wil vir ons lewens en God se wil dieselfde word.

Maar bo dit alles is gebed by uitstek die plek waar die gelowige lof en eer en heerlikheid aan God die Vader kan bring. Wanneer 'n verloste sondaar doelbewus tyd opsy sit, sy deur toemaak, hom afsny van die gewoel en gewerskaf van die alledaagse lewe en doelbewus tyd saam met sy hemelse Vader spandeer in gebed, bring hy lof en eer en heerlikheid op 'n direkte wyse aan sy Hemele Vader. Die rede dat God soveel eer uit ons gebede ontvang vind ons in 1 Kor 14:15 wat dit duidelik stel dat iemand wat bid om God te loof met sy gees in kontak is met God se Gees, maar ook met sy verstand 'n rasionele besluit geneem het om aan God eer te gee.

Dit is waarom die Here Jesus voorstel dat ons in die deel van die gebed bid dat God se Naam geheilig sal word. Ons bid daardeur dat die een ding wat vir God die allerbelangrikste op aarde is, naamlik sy Naam groot gemaak sal word. Esg 20:14 maar Ek het gedoen wat die eer van my Naam vereis het. Ek wou nie dat my Naam oneer aangedoen word voor die nasies voor wie se oë Ek my volk uit Egipte gebring het nie. Alles, maar alles wat God op hierdie aarde doen, van die dag van die skepping af tot en met die laaste dag waarop hierdie aarde deur vuur en swael verteer sal word gebeur met een enkele doel voor oë en dit is om die Heilige Naam van God te eer. Die eer van God is die een ding wat God dryf en as ons Maleagi 2:2 in ag neem dan is dit 'n behoefte by God dat ons ook gedryf moet word deur die eer van Sy heilig Naam. ...wat julle moet gehoorsaam en waarop julle ag moet slaan, is om my Naam te eer, sê die Here die Almagtige. As julle dit nie doen nie, sal Ek 'n vervloeking oor julle bring en 'n einde maak aan al julle voorspoed. Ek het dit trouens reeds gedoen, want julle het nie ag geslaan op my bevel nie.

Die tweede ding wat Jesus voorstel waarmee eer aan God die Vader gebring kan word, is wanneer de gelowige bid dat God se koninkryk mag kom. Sedert die sondeval is dit God se agenda om die verrotting en verval van hierdie wêreld op die mees genadige en mees liefdevolle wyse te herstel. As die gelowige dan bid dat dat God se koninkryk sal kom, is sy hart in sinchronisasie met God daarin dat hy bid vir iets wat God reg van die begin van die bestaan van die aarde reeds verlang: Eks 19:5 As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat My as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.’ Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel.” Die gelowige bied as verloste sondaar sy volle samewerking dat God ook sy koninkryk in en deur Hom sal laat kom. Dit breek die gelowige se hart wanneer Hy God se wil nie oral geskied nie, en daarom word dit sy diepste gebed dat God se wil sal geskied op die aarde net soos in die Hemel. God se eer bly vir hom sy grootste prioriteit en daarom moet ons doelbewus lof en eer en heerlikheid aan God bring in gebed.

Die grootste oneer wat ons teenoor God kan begaan is om onafhanklik van God te probeer lewe! God het ons juis gemaak soos ons is; broos en kwesbaar, en sy doel daarmee was dat ons in konstante afhanklikheid van Hom moet lewe! Gebed is die plek is waar God geëer word, en God word by uitstek geëer in `n gebed waar ons ons totale afhanklikheid aan God betuig.

Hierdie afhanklikheid van God kom baie duidelik in die volgende drie bedes van die Modelgebed na vore: - wanneer jy bid vir jou daaglikse brood, bring jy jou daaglikse behoeftes na God toe. Met hierdie gebed erken jy, dat ongeag van hoe groot jou maandelikse salaris is en hoe groot jou belegging in die bank, erken jy met hierdie bede dat jy van God afhanklik is vir elke enkele dag se oorlewing. Jy bid uit die aard van die saak nie net vir brood nie, maar ingesluit by hierdie bede is dinge soos gesondheid, veiligheid, beskutting, goeie weer en vrede. Wanneer jy hierdie bede bid, aanvaar jy met dankbaarheid die mate waarin God vir jou sorg. Is dit nie ongelooflik nie dat God, die Skepper en onderhouer van hemel en aarde wat in homself genoegsaam is, in die kleinste detail vir jou voorsien in al jou behoeftes? Wanneer jy hierdie bede bid, gee jy vir God die eer want jy sê vir Hom in soveel woorde dat jy Hom vertrou. Wanneer jy hierdie bede bid erken jy dat dit God is wat vir jou die krag en die vaardigheid gee om te werk. (Deut 8:18)- Jy vertrou die mate waarin Hy vir jou sal voorsien op hierdie dag. (Psalm 37, Matteus 6:25, 32-33).

Die tweede saak wat die gelowige bewus maak van sy totale afhanklikheid van God is die feit dat hy dit nie regkry om sondeloos te lewe nie. Is dit nie interessant nie dat God weet dat jy, nadat Hy jou verlos het van jou sondes, jy nog nie gaan regkry om sondeloos te lewe nie. Jeremia 13:23 sê: Kan 'n Kussiet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke? Sou julle kon doen wat goed is, julle wat so gewoond is aan die kwaad?” Wat my verstand te bowe gaan is dat God ons nog nie uit sy mond spoeg nie maar dat sy genade selfs na ons verlossing nog steeds aan die werk is in elke gelowige se lewe. God se genade hou nie op die dag wat Hy jou red nie. Dis sy genade wat jou in die lewe hou tot en met die dag van jou wederkoms! Daarom leer die Here Jesus vir ons om as deel van ons totale afhanklikheid voor God gereeld te bid dat God ons skuld voor Hom sal vergewe.

Hier is weer 'n bevestiging dat die Here Jesus hierdie gebed bedoel het as 'n modelgebed vir gelowiges en nie as 'n formuliergebed wat deur selfs die ongelowiges geprewel moet word nie. - 'n ongelowige mens is nie bekommerd oor sy sondes nie. Dit kom vir hom van nature. Dit is slegs die kind van God wat bewus is van sy sondes en diep bedroef is daaroor. Wanneer Jesus dan hier voorskryf dat ons moet bid dat ons skulde vergewe moet word; verwys Hy na sondes wat deur gelowiges begaan is! Verstaan net eers die implikasie van hierdie stelling: God het jou uit genade gered deur sy seun in jou plek te laat sterwe aan die kruis op Golgota. Jesus se gebed dat die beker voor hom moet verbygaan bevestig dat die moeilikste ding was wat Jesus moes doen. En nou kom jy, wat reeds vrygespreek is, en jy kry dit nie reg om sondeloos te lewe nie! Want selfs na jou verlossing is jy tot niks goeds in staat nie. Jy kan selfs die lewe wat God vir jou voorskryf nie lewe nie as dit nie vir die ongelooflike groot genade van God is nie! - Jy is afhanklik van God selfs om die lewe van 'n gelowige te lei! (1Joh 1:8-9) Wanneer jy bid om vergifnis bring jy jou daaglikse sielsbehoeftes na God toe en vra jy dat Hy die verhouding tussen jou en Hom sal herstel sodat jy in daardie allernodige kommunikasie met God kan bly lewe. Jy bely dat jy verkeerd was in dit wat jy gedoen het. Jy erken dat God reg was toe Hy sy kinders verbied het om dit te doen, en jy plaas in totale afhanklikheid al jou vertroue op Christus, wat jou skuld op sy skouers geneem het en daarvoor betaal het aan die kruis op Golgota. (Spr 28:13)

Net soos wat 'n gelowige daaglikse brood nodig het om te lewe, net so het hy hierdie vergifnis van sy oortredinge nodig om sy geestelike lewe voor God te lewe.

Hier is egter 'n kwalifikasie by - en moet nie goedsmoeds daaroor lees nie! Ons vra dat God ons sal vergewe:.... soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree het. - om te vergewe is die uitstaande kenmerk van 'n verloste mens. (Spreuke 19:11) - iemand wat wrokke loop en koester vertoon nie dankbaarheid vir sy eie verlossing nie en moet homself gaan afvra of hy enigsins verlos is. Ons moet vergewe want Christus het ons reeds vergewe. (Efe 4:32) Ons moet vergewe want dit bevry ook ons eie gewete van skuld. Ons moet vergewe want dit is tot voordeel van die geloofsgemeenskap. Ons moet vergewe want dit maak dat ons nie onder God se oordeel staan nie. Ons moet vergewe want dan begin ons om God se eienskappe ook na ander gelowiges uit te dra.

Wanneer jy bid dat Hy jou sal bewaar van die bose, erken jy jou geestelike behoefte voor God en bely jy dat daar vir jou as gelowige ook geen toekoms bestaan as God jou nie teen die bose bewaar nie. Met hierdie drie bedes erken jy dat jy jou fisiese swakheid. - jy moet daagliks gevoed word anders gaan jy dood! Jy erken ook jou swakheid as kind van die Here, dat ten spyte van die groot genade wat God op jou uitgestort het jy nog steeds bly sonde doen, en daarom bly jy in die nood vir God se vergifnis. Jy erken jou swakheid as gelowige dat ten spyte van jou verlossing en ten spyte van jou vergifnis jy steeds swak en kwesbaar staan teenoor die aanslae van die Satan. Daarom bid jy dat die Here jou sal bewaar van die bose.

Wanneer jy bid: “laat ons nie in versoeking kom nie” sê jy nie daarmee dat God die een is wat mense versoek nie. Jakobus 1:13 herstel daardie fout tog duidelik as daar staan; “Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: “Ek word deur God versoek” nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie.” As daar nou een ding is wat God nie kan doen nie, dan is dit om iemand te verlei tot sonde. Dis die een ding waartoe God nie in staat is nie. Wanneer jy dan hierdie gebed bid sê jy vir God dat jy met jou hele hart en hele wese die sonde ten alle koste wil vermy, maar dat jy besef dat jy uit jouself nie daartoe in staat is nie. - As God jou nie help om die sonde reeds op die vlak van versoeking en verleiding vas te trap en te oorwin nie, sal jy dit nie regkry nie. Jy is met hierdie gebed besig om te bely wat in 1 Kor 10:13 staan, naamlik dat Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Martin Luther het gesê dat ons nie die aanslae van die Satan kan vryspring nie, maar met hierdie bede bid ons dat die Here ons die krag sal gee om nie daar onder te struikel en val nie.

Wanneer ons bid dat ons nie in versoeking moet kom nie maar van die bose verlos moet word verklaar ons dat ons ons onderwerp aan die voorskrifte van sy Woord. Ons erken met hierdie bede dat die Woord van God die enigste manier is wat ons bewaar kan word teen die aanslae van die Satan. (Psalm119:11) Bo alles bely ons ons totale onvermoë om werklik die geestelike lewe te lei soos wat God van ons vra om dit te doen.

Ons het gesê dat 'n gelowige iemand is wat bid. In die gelowige se gebed gaan dit nie oor sy eie behoeftes en begeertes nie, nee dit gaan uitsluitlik om die eer van God. Omdat ons gebede gaan oor die eer van God, bid ons dat God se naam geheilig sal word, ons bid dat sy koninkryk sal kom en ons bid dat Sy wil sal geskied.

Daar is geen beter manier om eer aan God te bring as om ons afhanklikheid aan God te betuig nie, Afhanklikheid vir elke dag se behoeftes. Afhanklikheid om in die regte verhouding met Hom te bly en afhanklikheid om die pad tot in ewigheid saam met Hom te stap. Gebed is by uitstek die plek waar God die eer ontvang.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort