Here, leer ons bid

Matteus 6:5-8

Op die dag wat jy die Here Jesus aangeneem het, jou sonde bely het en in gebed die kontrak met God gesluit het, op daardie selfde dag het God vir jou alles gegee wat jy nodig het om te lewe en om Hom te dien. Luister wat sê 2 Petrus 1:3 in die verband: Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. :4 Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.

Die Heilige Gees was deel van die “alles”wat jy op daardie dag ontvang het. God het op daardie dag deur sy Gees in jou kom woon en jou geestelik weergebore. Dit beteken dat Hy die leemte wat in jou gees bestaan het, kom vul het met sy Gees. Wanneer ons nou bid, dan vind daar die mees intieme kommunikasie plaas tussen jou gees en die Gees van God wat in jou woon. 1Ko 14:15 Hoe moet dit dan wees? Só, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand.

Efs 6:18 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

Ek sê dat gebed kommunikasie is want dit is nie 'n eenrigting gesprek met die Here nie. In hierdie kommunikasieproses maak ons ons begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend (Fil 4:6) en wanneer ons Sy Woord bestudeer dan gee ons aan Hom die geleentheid om met ons te praat. Dit is die enigste weg tot 'n dinamiese lewe van groei in God se teenwoordigheid. Hierdie proses moet daagliks gebeur, om die waarheid te sê, sê Deut 6 dat ons dag en nag aan die gebooie van die Here moet dink. 1Thess 5:17 vul dit aan deur te sê dat ons sonder ophou moet bid. - So word 'n gelowige sterk en groei jou verhouding met die Here daagliks.

In ons studie van die bergpredikasie bevind ons onsself nou in Mat 6 en hier slaan die Here Jesus oor na die onderwerp van gebed. Is dit nie insiggewend dat dit juis die deel is waar die Here oor gebed begin gesels nie. Eers het Hy vir ons die karakter van 'n ware gelowige geskets. Dit was in Matteus 5: 3-12 en hier het Jesus die invloed wat die ware gelowige op die wêreld moet hê vasgelê. (Mat 5: 13-16) Toe het Hy die valse standaarde van die fariseërs en skrifgeleerdes ontbloot en die waarheid in die plek daarvan gestel. Dit was die gedeeltes wat vir ons so geroer het, want ons het agtergekom dat ons deur dieselfde valse standaarde gedryf word. En nou op hierdie stadium van sy bergpredikasie slaan Jesus oor na die onderwerp van Gebed. Dit is asof die Here wil sê: “hier is nog 'n aspek van julle geestelike lewe wat deur die Fariseërs en skrifgeleerdes skeefgetrek is, en dit is gebed, kom ons stel dit ook reg, en dan gaan Hy voort om oor gebed te leer.

Vir die Fariseërs het gebed 'n blote ritueel geword. Hulle het voorafgeskrewe gebede gememoriseer en dit daagliks gebid. Ritueel is sekerlik die grootste vyand van gebed. Die oomblik wat ons gebede blote rituele herhaling is van woorde en ons gees is nie meer besig om in hierdie intieme innerlike kommunikasie met God te staan nie, dan is ons nie meer besig met gebed nie, maar met 'n ydele herhaling van woorde. Spr 15:8 Die Here het 'n afsku van die offers van goddeloses, maar Hy aanvaar die gebede van opregtes. God kyk na die gesindheid van die bidder se hart eerder as wat hy na die woorde luister.

Toe ek klein was het ek geglo my pa se tafelbeged was in Latyn. Maar hoe groot my ontnugtering toe ek groot genoeg geword het en besef het dat die latynse gebed wat my pa altyd gebid het eintlik in Afrikaans was. Hy het dit net so afgerammel dat dit na Latyn geklink het. Op dieselfde wyse het die Jode daagliks die shema gebid, wat begin het met die woorde van Deut 6:4: "Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Die probleem met so 'n ritualistiese gebed is die houding waarmee dit gebid word. In die toneelstuk "Fiddler on the roof" is die ou pa van die huis met sy gebedeboekie staan en bid terwyl sy vrou rondom hom loop en kla en mor en baklei oor al die goed wat in die huis verkeerd is. En toe die pa net mooi genoeg gehad het van die ma se gekyf, sit hy sy gebedeboekie neer en gee die ma 'n behoorlike antwoord? - is dit wat uit ware opregte kommunikasie tussen jou gees en die Gees van God groei?

Die tweede fout wat die rabbi's in die joodse gebedslewe ingedra het was die voorgeskrewe gebede. - Hulle het gebede voorgeskryf vir elke situasie en geleentheid. Formuliergebede. -Daar was gebede vir nuwemaan, vir reis, vir goeie nuus en slegte nuus, lig, donker, vuur, reën. Kom ons aanvaar dat die doel van die gebede was om elke aspek van die geestelike lewe aan God op te dra. Dit het egter gemaak dat die korrekte gebede in 'n boekie opgesoek is, en gelees is sonder 'n gesindheid van ware aanbidding. Die gesindheid van intieme geesteskommunikasie tussen my gees en God se Gees was afwesig. En dit maak vir koue kille woord-gebede sonder betekenis en sonder inhoud. Sorg dus dat jou daaglikse gebede uit meer bestaan as bloot maar die gebedjie wat aan die einde van jou dagstukkie geskryf is. Waarom gaan sit jy nie eerder net in stilte by jou Hemelse Vader se knieg nie, en gesels net met hom oor alles wat in jou dag gebeur het, en waaroor jy bekommerd is nie. 1Jo 5:15 En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.

'n Derde fout wat in die Jode se gebedslewe ingesluip het, was die gebruik om gebede te beperk tot sekere tye en geleenthede. Dit het gemaak dat daar gebid is op tye soos voorgeskryf, en nie soos die geleentheid hom voorgedoen het nie. Gebed is gebid omdat dit nou die tyd was om te bid, en nie omdat daar 'n behoefte in die hart was nie. As die tyd om een of ander rede nie geleë is vir 'n gebed nie los dit dan asseblief, bid dan eerder 'n skietgebedjie waarin jy eerlik met God is as wat jy op hete kole voortgaan met jou gewone gebede net om te kan sê dat jy ten minste gebid het. 1 Tess 5:15 Bid geurig.

Vierdens het die Jode geglo dat 'n innige gebed aan sy lengte gemeet kan word. Hulle het geglo hoe langer die gebed hoe heiliger en meer effektief is dit. 'n Lang gebed is nie per se 'n verkeerde gebed nie, maar 'n lang openbare gebed verleen homself net baie maklik aan selfverheffing en oneerlikheid. Jesus praat ook in Mat 6:7 van stortvloed van woorde- betekenislose herhaling. Weet jy hoe verskriklik maklik dit by ons gebede insluip? - Ek het op 'n stadium agtergekom dat ek die frase gebruik:"en maak my die mens wat u wil hê dat ek moet wees" dit mag baie vroom en mooi klink maar dit was juis so 'n betekenislose herhaling van woorde. As ek niks anders gehad het om te sê nie het ek die frase herhaal sonder dat dit enigiets beteken het. Mar 12:40 Hulle palm die huise van die weduwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal baie swaar gestraf word.”

Verstaan mooi dat die Here Jesus dit nie hier teen herhaling as sulks het nie. Hy het tog die gelykenis van die weduwee vertel om vir ons daarop te wys dat ons ons smeking konstant voor God moet laat opgaan. Jesus het self drie maal gebid maar Hy het dit teen die ydele herhaling van woorde sonder betekenis.

Maar sekerlik die ergste fout wat die Rabbis kon maak, was die feit dat hulle doel met hulle gebede was om deur ander mense gehoor en gesien te word. Die groot sonde agter so 'n gebed is die doel van die gebed. Die doel van daardie gebed is nie die eer en verheerliking van God soos dit veronderstel is om te wees nie, maar daardie gebed word gebid sodat die bidder die eer kan ontvang. Is dit nie hartseer dat die bidder ook dienooreenkomstig in sy doel sal slaag nie? - Die een wat bid om deur mense gesien te word sal slaag in sy doel, - mense sal hom raaksien, maar die een wat bid om God te verheerlik sal ook in daardie doel slaag, en hy sal die seën daarvoor ontvang. Maar hy gaan die genoegdoening misloop van egte intieme kommunikasie met 'n liefdevolle Vader wat in die Hemel woon. 'n Vader wat Hom baie lief het, 'n Vader wat net die beste vir Hom wil hê en 'n vader wat homgraag op sy pad wil lei. Dit alles sal Hy misloop.

Nee ons behoort nie te bid sodat mense ons gebede kan hoor nie, -Ons gebede is bedoel vir God.

Die Here Jesus sê in Mat 6:6 Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Gebed is intieme geesteskommunikasie tussen jou gees en die Gees van God wat in jou woon. Juis om daardie rede moet Hy die hoofrol in ons gebede speel. Mat 23:5 Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed, en die tossels aan hulle klere groot.

Jesus se voorskrif vir gebed is baie meer eenvoudig as die van die rabbyne. Hy begin met: wanneer julle bid... met ander woorde gee Hy nie 'n voorskrif vir die tyd van ons gebede nie. Ons kan bid wanneer ons die nood daarvoor aanvoel, of wanneer ons God wil loof net wanneer ons wil. Dit word bevestig deur Paulus se: bid gedurig (1Th 5:17).

Wanneer Jesus verder gaan en sê: gaan na nou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Dan is sy doel daarmee om so 'n groot kontras te skep met die gebede van die rabbyne van die tyd. Daarom sê Hy dat ons ons mees innige gebede moet bid in 'n private plek, waar ons ons kan afsluit van alle gewoel en gewerskaf van die wêreld daarbuite. Daar behoort ons uit ons pad te gaan om ons aandag af te hou van onsself, ons eie behoeftes en so ons aandag op Hom en Hom alleen te vestig. Groot dele van ons gebedslewe behoort in die geheim te wees. Ons gebedstye, ons gebedsversoeke behoort 'n privaat saak te wees.

Wat is die beloning vir 'n opregte gebed? - Om gehoor en verstaan te word en beantwoord te word. Want: “julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra”. God is terdeë bewus van ons behoeftes en ons tekortkominge maar hy is net so bewus van ons gesindheid. - Daarom kan ons weet dat wanneer ons na Hom toe gaan met 'n opregte gesindheid, Hy ons gebede sal verhoor.

As ons bid is ons eerder besig om ons wil te sinchroniseer met God se wil as wat ons besig is om God so ver te kry om te doen wat ons hê Hy moet doen. John Stott het gesê om te bid is nie om vir God inligting aangaande 'n situasie te gee nie, maar om op 'n doelgerigte, toegewyde opregte wyse voor Hom te kom staan met jou probleem. Om te bid is om ons begeertes, ons laste, ons honger en hunkering, ons probleme en vreugdes voor ons hemelse vader wat weet wat ons werklik nodig het te bring. Daar is geen duidelike bewys dat ons God eer as wanneer ons gedurig tyd in gebed met Hom spandeer nie.

Om te bid het niks met tegnies- korrekte gebed te doen nie. Dit het niks met woorde en frase en teologie en dogma te doen nie. Dit gaan oor opregte kommunikasie met toewyding en suiwer motiewe. Om ons aandag op God alleen en nie op mense te fokus. Om te bid is om met seker te wees dat God elke opregte gebed hoor en dat hy die regte antwoord op elke gebed ken.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort