God haat skynheiligheid

Mat 6:1-4

Die storie word vertel van 'n heilige wat by die ingang van 'n dorp gesit het met as en stof oor sy kop. So met die tyd het die ou heilige een van die besienswaardighede van die dorp geword. As toeriste die dorp besoek het het hulle eersdaar 'n draai gemaak vir 'n foto of twee voordat hulle daar weg is. Een dag stap 'n toeris na hom toe met 'n groot kamera en vra of hy maar 'n foto van hom kan neem. Ja, sê die ou laat ek net eers my stof en as herrangskik.

Ons praat vanmore oor skynheiligheid. Skynheiligheid is sekerlik een van die mees algemene probleme in die Bybel raakloop. So ver as wat jy mense in godsdienstige aktiwiteite kry so ver gaan jy skynheiligheid raakloop. 'n Goeie vraag sou wees wat is skynheiligheid? Skynheiligheid is godsdiens waar God nie in die sentrum staan nie. Dit is Godsdiens waar dit oor jouself gaan.

Die Griekse woord “hipokrites” wat hier met skynheiligheid vertaal word, beteken letterlik akteur. In Jesus se tyd was daar groot amfiteaters wat hulle so uit die berg uit gekap het. Dan het die melodramatiese akteurs daar onder op 'n klein platformpie gestaan en die mense vermaak. Hulle het wit maskers gedra na gelang van die karakter wat hulle moes speel. Hulle het met groot omhaal van woorde, en groot bewegings die skares vermaak. - Dit is skynheiligheid. 'n Akteur wat 'n rol speel. Iemand wat 'n masker opsit.

Die siekte kom natuurlik onder gelowiges en ongelowiges voor. Ongelowige mense kom na die geloofsgemeenskap toe en doen hulle voor as gelowige mense. Hulle kyk en luister fyn hoe die ander mense optree en doen dit na sodat hulle soos gelowige mense kan lyk. Die gelowige skynheiliges doen weer alles in hulle vermoë om heiliger voor te kom as wat hulle werklik is. Op die ou einde gaan dit uitsluitlik oor homself. Skynheiligheid is godsdiens, waar God uit die prentjie uitgehaal is? Dit is 'n spel wat gespeel word ter wille van die mense. Skynheiligheid is om voor te gee wat jy nie werklik is nie met die uitsluitlike doel om die eie eer daarvoor te ontvang.

Weet jy wat die probleem is met skynheiligheid? - dit verdraai die ware doel agter alles. Die doel van die erediens is om mekaar te ondersteun en te bemoedig en te versterk vir die week wat voor ons lê. Die doel van die Erediens is om lof en eer aan God te bring. Hy moet in die sentrum van elke erediens staan. Maar dan kom skynheiligheid en draai die hele prentjie om dat dit net oor onsself gaan – oor my statuur en my beeld hier voor julle. En God word uit die prentjie uitgehaal.

Deut 6:18 sê: Doen wat reg is in die oë van die Here, sodat dit goed kan gaan met jou en dat jy die goeie land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het, kan ingaan en in besit neem, dat jy al jou vyande kan verdryf soos die Here belowe het. Die Here sê vir ons dat ons goed moet doen, dit wat reg is in die oë van die Here... sodat dit met jou goed kan gaan. Maar as ons skynheilig is vergeet ons van God se doel met ons lewens en dit gaan net oor onsself. Levitikus 19;18; jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Levitikus 25:35 wanneer 'n God se plan is nie dat ons elke Sondag hier bymekaar moet kom om elke Sondag maar weer gevoed te word en weer gelawe moet word en dan omdraai en nooit iets daaromtrent doen nie. God se plan is dat ons hier versterk en toegerus kan word sodat ons kan uitgaan en Lig en sout in die donker vrot wêreld kan wees. Sodat God se Naam daardeur grootgemaak kan word.

God roep ons om sy Naam uit te dra na die wêreld daarbuite. Stel jou voor jy is by die werk en daar is 'n kollega met wie dit nie goed gaan nie. Wat verwag jy moet gebeur? Daar daar 'n groot, wit, heilige hand uit die hemel moet kom om 'n verskil in die persoon se lewe te maak? Dis waarom jy daar is! God wil deur jou werk om 'n verskil te maak in daardie ou se lewe. Reik uit na die mense wat swaarkry!

God wil die wêreld verander deur ons, sy kinders. Wanneer jy die ou help wat in nood is, gaan jy God se krag deur jou ervaar. Jy gaan versterk word in jou geloof! En die persoon wat die goeie daad ontvang, hy gaan weer vra: “wat is anders aan hom?” en hy sal agterkom dat jou lewe deur God verander is en Hy sal die eer aan God gee. God se doel met opregte goeie werke is dat jy wat die daad doen groei en lof aan God gee, en dat die persoon wat die goeie daad ontvang aan God die eer gee. Dit gaan uitsluitlik oor God se eer!

Sien jy hoe draai skynheiligheid die proses op sy kop. Jy sien die ou in die nood, jy besluit om nie net R100 te gee nie maar R200! Maar jy sorg dat die ganse direksie teenwoordig is wanneer jy dit doen. Jy sit jou mombakkies op en jy doen jou goeie daad dat almal kan sien. Ontvang God die eer vir wat jy doen? Nee. Word jy as gelowige opgebou deur dit wat jy doen? Nee! - sien die ontvanger van jou goeie daad vir God daar agter? Nee, want dit het alles oor jou self gegaan. Jy wou die eer ontvang.

Hier staan duidelik moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. As ons net die volgende perikoop oor gebed lees dan staan daar: dat as jy jou godsdienstige pligte nakom om deur mense gesien te word het jy jou beloning klaar weg! Luister net na die verskil: - n die eerste plek doen jy dit met die regte motivering en met die regte hart, en dit bring nie vir jou beloning hier en nou nie, maar weet jy wat? Wanneer jy eendag in die heerlikheid van God kom, ontvang jy een of ander vorm van beloning. As ons na 1 Kor 3 kyk is dit duidelik dat daar 'n beloning is, ek weet glad nie wat dit sal wees nie. Ek dink God maak nie bekend wat dit sal wees nie omdat Hy nie wil hê dat ons op die beloning moet fokus nie.

Die ou wat die goeie daad gedoen het met die goedkeuring van die mense rondom hom in gedagte sal presies dit as beloning ontvang. Die kortstondige goedkeuring van die mense rondom hom, en niks meer nie! Die een wat God se eer in gedagte gehad het in die uitvoer van die goeie daad, sal lof eer en heerlikheid aan God bring en daar wag vir hom 'n hemelse beloning vir werke gedoen met die regte motivering.

Dit is waarom God skynheiligheid haat en so skerp daarteenoor optree. - Jesus loop hom op 'n stadium teen 'n ryk jong man vas en dan staan daar in die Bybel dat Hy hom liefgekry het. Ten spyte van die feit dat die ryk jong man nie Jesus se boodskap aanvaar het nie, het Jesus hom innig lief gekry. Hy stap op 'n dag by 'n tollenaar verby. En Jesus nooi hom om Hom te volg. Die Here Jesus sien 'n prostituut, en Jesus veroordeel haar nie. Hulle bring selfs op 'n dag 'n vrou by Jesus aan wat in owerspel betrap is. Maar Jesus sê vir haar ek veroordeel jou nie, maar hou op met die lewe wat jy lewe. Maar toe die godsdienstige mense voor Jesus kom staan, die priesterhoofde en familie leiers. Die Fariseërs en skrifgeleerdes, toe trek Jesus die handskoene uit en skel hulle as skynheilige leuenaars! Witgepleisterde grafte. Julle is gevaarlik vir die mense rondom julle! Soos witgepleisterde grafte! Van buite af mooi afgewit, maar van binne vol ou vrot doodsbene!

God speel nie met skynheiligheid nie! Want al die mooi dinge wat God ingestel het, word deur skynheiligheid op sy kop gedraai!

Amos 5:21 Ek haat, Ek verafsku julle feeste, Ek het niks aan julle feestye nie. :22 Al bring julle vir My brandoffers en graanoffers, dit is nie vir My aanneemlik nie, en Ek kyk nie eens na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. :23 Gee pad voor My met die rumoer van jou gesing; Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie! :24 Maar laat die reg en die geregtigheid te voorskyn kom, laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Wie het die feeste ingestel? God het. Wie het die offers voorgeskryf? - God het. Wie het gesê kom sing lofpsalms voor my? - God het!. Maar nou kom Hy en sê: “gaan net weg”! Hou net op! Want daar is fout met die hart met die gesindheid waarmee julle die goed voor my doen! As jy sing, maak seker dat jy met 'n opregte hart voor die Here sing. As jy bid, kan jou gedagtes nie by jou 4x4 wees nie! Jou lof en eer en aanbidding moet uit 'n opregte hart kom. As jy Bybel lees moet jy dit met eerbied en respek doen, met die vaste voorneme om te doen wat die Here van jou vra. As jy maar net lees om jou man of jou vrou of wie ook al te beïndruk, dan is jy daar! Dan is jy een van die skynheiliges waarteen die Here Jesus dit hier het!

Jesaja 1:11 Wat het Ek aan julle baie offers? vra die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste; die bloed van bulle en lammers en bokke staan My nie aan nie. 12 As julle kom om voor My te verskyn, wie het julle gevra om my voorhowe te kom vertrap? 13 Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie: Ek het 'n afsku van julle wierookoffers. Nuwemaansfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae: Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. :14 Julle nuwemaansfeeste en feesgetye haat Ek. Hulle is vir My 'n las, Ek is moeg daarvoor. :15 As julle julle hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek.

Hoe lyk godsdiens wat oor mense gaan? - dit verander 'n mens se uiterlike en nie sy hart nie. Dit is soos 'n boyscout wat 'n wapentjie op sy hempie vaswerk wat sê dat hy 'n Christen is. Maar aan sy innerlike, aan sy hart maak dit geen verskil nie.

Markus 7:6 Hy antwoord hulle: “Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges, soos daar geskrywe staan: Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. 7 Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. 8 Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas.”

Luister wat se Jesus: Hy sê teologie gaan jou nêrens bring nie. - Die oorgelewerde gebruike waaraan julle vashou, julle kerkverband en kerkorde en belydenisskrifte gaan julle nêrens bring nie. Maar 'n lewe wat verander is deur God se Gees dit is wat vloei uit 'n regte verhouding met God.

Mar 7:9 Hy het verder vir hulle gesê: “Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God opsy te skuiwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. 10 Moses het gesê: ‘Eer jou vader en jou moeder’ en: ‘Wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word.’ 11 Maar julle sê: ‘Iemand kan vir sy pa of sy ma sê: Enige gawe wat u van my sou kon kry, is korban,’ dit wil sê: 'n offergawe vir God. :12 En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. Mar 7:13 So ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen.”

In Jesus se tyd was daar nie sulke goed soos ouetehuise en pensioenfondse en sulke goed nie. Die kinders was veronderstel om vir hulle eie ouers te sorg. - nou kom die kind ewe vroom na sy ouers toe en sê vir hulle die geld wat ek die maand vir julle sou gegee het, gaan ek nou na die tempel vat as 'n korban. As 'n offer aan die Here, julle moet maar self sien kom klaar. - Die Here Jesus vra: is dit die regte gesindheid om vir God offers te gee. Dink jy God sal so 'n offer aanvaar? Jy dink God sien nie wat in jou hart aangaan nie?

God haat skynheiligheid want dit is soos suurdeeg dit sal soos suurdeeg die res van die geloofsgemeenskap beïnvloed totdat die hele ou spul skynheilig is. Gaan kyk maar hoe die Here die saak benader in die vroeë kerk. Dit het rugbaar gehoor dat Barnabas van sy goed verkoop het en dit vir die dissipels gegee het om onder die arm mense van die kerk te versprei. Almal was beïndruk. Toe kom meneer Ananias en mevrou Saffira in Handelinge 5 en besluit dat hulle ook in die in ding van die dorp wil wees en verkoop 'n stuk grond van hulle. Hulle kry egter so baie vir die grond dat hulle nie voel om alles vir die kerk te gee nie. Tot hier toe is daar nog niks verkeerd met die storie nie. - jy kan sekerlik soveel gee as wat jy wil nie waar nie? Maar toe kom meneer Ananias met 'n fanfare, met 'n skynheilige hart en kom gee die geld vir Petrus. Die Heilige Gees sê vir Petrus dat Ananias vir hom lieg. Selfs toe hy Ananias uitvra oor die verkoopsom, toe lieg hy nog verder. En dit is daar wat God hom voor die hele gemeente doodslaan. Petrus gee opdrag aan die jong manne van die gemeente om Ananias te gaan begrawe. 'n tyd later kom mev Saffira ook daar aan. Gaan maak maar jou somme hoe lank dit haar geneem het om haar prentjie in te kleur en gereed te maak vir die kerkbyeenkoms. 'n Mens wonder nogal waarom dit haar so lank geneem het. Maar toe sy daar aankom vra Petrus vir haar dieselfde vraag en hy kry dieselfde leuen as antwoord. En dan vra hy: “Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? ...” God hanteer die skynheiligheid in die vroeë kerk op ongenaakbare manier, want Hy haat skynheiligheid en Hy weet dat dit die vermoë het om die kerk te vernietig.

Skynheiligheid is om dinge in die geloofsgemeenskap te doen met die uitsluitlike rede dat mense hom moet sien. Godsdiens gerig op jou voordeel en nie op die eer van God nie. Skynheiligheid is soos 'n witgepleisterde graf. Van buite was die ou huisie tog te oulik, maar van binne is die vrot. Jy kan nie daar naby kom nie! Skynheiligheid is soos 'n graf wat tussen die gras is. 'n graf wat jy nie kan sien nie. Van ver af lyk dit soos lang gras, maar as jy daaroor loop dan het dit jou onrein gemaak sonder dat jy daarvoor gevra het, en jy kan byvoorbeeld nie die tempel besoek nie. Mat 13 sê dat skynheiligheid is soos onkruid. Die Here Jesus sê in die gelykenis dat die kerk is soos goeie koring wat gesaai is. Maar toe het daar 'n vyand gekom en doelbewus 'n klomp onkruid tussen die koring kom saai. Die onkruid en die koring lyk presies dieselfde. Iemand wat van buite af kyk kan nie die verskil tussen die ware gelowiges en die onkruid tussen hulle sien nie. Sien jy die gevaar van skynheiligheid. Skynheilige mense gee die kerk van die Here 'n slegte naam, hulle sleep sy Heilige Naam deur die modder. Skynheilige is soos 'n wolf in skaapsklere. Hy lyk soos 'n skaap, hy tree op soos 'n skaap, maar hy is dodelik gevaarlik vir die skape waartussen hy beweeg.

Die Here Jesus waarsku ons! Hy sê Moenie! - Pas op! Dis gevaarlik. Job 11:11sê God ken skynheilige mense, Hy sien die sonde raak, sonder nader ondersoek. Dit is nie vir God moeilik om die een van die ander te onderskei nie. - God ken die verkil. Daarom vra die Here van ons: ondersoek jou self. Gaan sit net onder die boom en vra jouself die vraag af: is ek skynheilig?

God straf skynheiligheid. Moenie die pad loop nie.

Hoe wil God hê dat dit moet wees? - Hy wil dat ons met ons oor so naby aan Hom moet leef. God sal deur sy Gees vir jou wys by watter mense jy betrokke moet raak. Ek sê jy moet betrokke raak, nie net vir hom 'n aalmoes in die hand stop en verder gaan met jou rugbypraatjies nie. Gee iets van jouself. Raak betrokke soos wat die nood hom voordoen. Gee sonder om dank of erkenning te verwag. Maar moenie gee om erken te word nie. Luk 17:10 So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.”

'n Opregte lewe voor God sal beloon word. Hierdie is sekerlik die wonderlikste verse in die Bybel. Kyk 'n bietjie na Mat 6:4, 6, 18 “Jou Vader wat sien wat verborge is, ...” God sien vanmore jou hart. Hy sien jou motivering in elke daad wat jy doen. Hy sien ook die opregte motivering jou eerlike hart voor God. En Hy sal jou beloon volgens jou dade. Mat 6:3 Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, :4 sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.

Wat is die grootste beloning wat jy vir jou goeie dade kan verwag. - Nie die lof van jou medegelowiges nie. Nie die eer van mense nie, maar die feit dat God se heilige naam verheerlik is.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort