God se verbond: die absolute teken van sy genade!

EfesiŽrs 1:3-14

Wonderlik om vandag die pragtige ou babatjies by die doopdiens te sien. Oulik! Maar die waarheid van die saak is. Dat hoe oulik en hoe pragtig en hoe fraai en hoe onskuldig hierdie ou babatjies is, hulle volslae volkome vervalle is sonder Christus! Sonder Christus is daar vir hulle geen hoop geen troos en geen toekoms nie.

Jy sien, die wêreld daarbuite wil vir ons probeer inprent dat alle mense inherent goed is. Of ten minste dat ons nie een eintlik beter of slegter af is as die ander nie. Hulle wil hê dat daar 'n bietjie goed in die slegste van ons is en dat daar 'n bietjie sleg in die bestes van ons is. - Met ander woorde niemand is heeltemal sleg nie, en niemand is heeltemal goed nie. Ons is eintlik almal ewe goed en almal ewe sleg. Ons doen almal maar net ons bes. Maar daar is egter niks verder van Bybelse waarheid as hierdie stelling nie. Die waarheid volgens die Bybel is dat die mens, `n totale bankrot wese is. Daar is niks goeds in die mens nie. Selfs sy beste pogings tot goeie dade is gebore uit 'n selfsugtige begeerte. Dit is voor God soos vuil lappe. Rom 3:11-18 sê van die mens: 11 daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. 12 Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. 13 Hulle keel is ‘n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig soos slange, 14 hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. 15 Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. 16 Hulle laat ‘n spoor van verwoesting en ellende agter. 17 Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie, 18 ontsag vir God het hulle nie."

Dis nie 'n goeie vers om te lees by `n erediens waar daar vier pragtige ou kindertjies gedoop gaan word nie, nie waar nie? Dis nie iets wat jy wil hoor terwyl jy besig is om aan jou kindjie se selfbeeld te bou sodat hy die hoogste sporte in die lewe wil bereik nie. Maar dit is die Bybelse waarheid. Dawid skryf in sy skuldbelydenis-psalm, die 51ste Psalm: Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.

God het die mens gemaak het met die beste bedoelings op aarde. Hy het die grootste en mooiste planne denkbaar vir die mens gehad. Hy het aan hulle die beste moontlike geleenthede gegee, in die wonderlikste liefdesverhouding met hulle gestaan. Maar die mens was nie opgewasse daartoe om op te leef na God se verwagting nie. En hulle val vir die eerste beste versoeking wat die Satan in hulle rigting gooi.

En wat doen God toe? -gooi handdoek in? - Roep 'n halt tot die proses? - skryf dit af as 'n mislukking, en gaan weer voort met sy besigheid? - Nee, nie een van bogenoemde nie. - Dit is toe dat God na die mens begin roep. Die eerste woorde wat ons uit God se mond hoor na die sondeval van die mens is nie woorde van verwyt of veroordeling nie. Dis woorde wat soek. “Adam waar is jy? En so kom God se verlossingsplan in werking.

Hoe werk God se verlossingsplan: dit werk by uitstek deur uitverkiesing

Efe 1:4-6 So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.

Wat wil ek vir jou sê vandag? - Ek wil vir jou sê dat God die beginpunt van alles is ja, selfs van jou geloof. Ons hedendaagse manier van praat het vir ons laat verstaan dat geloof by ons begin. - Ons sê so maklik: “ek het tot bekering gekom” of: “ek het my hart vir die Here gegee” - ek het my saak met die Here gaan regmaak. - dit laat ons dink dat dit ons as mense is wat besluit om na God toe te gaan. - Daar is niks verder van die waarheid nie! Die waarheid van die saak is, dat die mens so skeef geloop het, dat dit onmoontlik is vir die mens om God met enigiets te beïndruk. As dit nie vir God was wat sy hand uitgesteek het na ons as mense nie, dan sou ons net daar bly lê het en sou ons noot enige denkbare kans gehad het om ooit by God uit te kom nie. En dit is wat ons by die doop vier vandag. Dit is waarom ons in die Gereformeerde tradisie verkies om kinders van verbondsouers te doop en nie te wag dat hulle self tot bekering kom nie. Let wel ek sê dat die Gereformeerde tradisie verkies om kinders van verbonds-ouers te doop. Ons doop nie kinders links en regs nie! - Hier het ons vanmore vier klein kindertjies, Kinders van verbondsouers, met elkeen van hierdie ouers is `n pad gestap om te bevestig dat hulle in God se verbond lewe! Die kindertjies is gans en al te klein om hoegenaamd te verstaan wat vandag gebeur. - selfs te klein om ooit te onthou van vandag. Maar eendag sal hulle verstaan dat toe hulle nog net mooi niks gehad het om vir God aan te bied nie, toe het Hy hulle reeds uitverkies om sy kinders te wees.

Daar is geen manier dat ek vandag die volle omvang van die uitverkiesing sou kon verduidelik nie. Maar ek gaan vir jou grense inslaan en ek hoop dat dit jou sal help om jouself daarbinne te vind. Grens no 1 - daar is geen mens wat gered word uit eie inisiatief nie. Ons word gered omdat God ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het. Grens No 2 - Mense gaan verlore as gevolg van hulle eie sonde! Mense gaan nie verlore omdat hulle nie uitferkies is nie! Hulle gaan verlore as gevorlg van hulle eie sonde! Daar bestaan geen mens op aarde wat na graag vir God wil ken, maar wat weggewys word omdat hy nie uitverkies is nie. - die blote begeerte na God is die bewys van sy uitverkiesing. - Elke enkele mens wat verlore gaan, gaan verlore as gevolg van sy sonde. Elke mens wat gered word, word gered omdat hy deur God uitverkies is.

God se uitverkiesing werk soos 'n onsigbare magneet wat die uitverkorene stukkie vir stukkie, bietjie vir bietjie aantrek totdat God deur sy Gees die hardheid van jou onbekeerde hart oopbreek en jy God en sy genade ervaar en daarop antwoord. - Jou verlossing het by God begin en nie by jou nie. Dis wat ons by die kinderdoop vier!

Die ander kant van die verkiesing en ook die leer van die doop is dat jy moet reageer! - Jy moet dit aanneem! Jy moet “ja” sê. Ons het nie nie ewige lewe hier aan hierdie kinders bedien nie. Die feit dat hulle gedoop is stuur hulle nie reguit hemel toe nie! Hulle moet eendag antwoord! En dit gebeur weer wanneer hierdie kindertjies belydenis van geloof aflê – Dit is vir hierdie ouers oorwinningsdag wanneer hierdie kinders in die openbaar bely dat hulle glo! - So moet jy reageer op God se uitverkiesing deur dit te aanvaar, dit aan te neem en dit jou eie te maak.

Wanneer? Wanneer het God sy kinders uitverkies? Ons teksvers stel dit tog baie duidelik: ... nog voordat die wêreld geskep is, ... (Efe 1:4) Openbaring 13:8 bevestig dit. Voordat die wêreld soos ons hom ken geskep is. - Nog voordat hier lig was, nog voordat enigiets bestaan het toe was God. En toe reeds het God jou naam op sy hand geskryf sodat hy jou nie sal vergeet nie. - Ons het nie vandag die ewige lewe aan hierdie kinders bedien nie. Ons was wel getuies van `n teken. En die teken sê dat God nog voordat die wêreld geskep is hierdie kinders se name op sy hand geskryf. Ons was getuies vandag van `n seel, `n seel van 'n verbondsooreenkoms wat God met hierdie kinders gemaak het, waar hy vir hulle gesê het: “ek wil julle God wees, sal julle eendag “ja” sê en so my kinders word?” Ons was vandag getuies van ouers wat verstaan dat God in `n wonderlike genade-verhouding met hulle staan en daarom ook in daardie verhouding met hulle kinders staan en daarom het hierdie ouers vandag belowe om hulle kinders te begelei op `n pad wat by God sal eindig. Maar agter die skerms het hier hierdie dinge al voor die grondlegging van die wêreld gebeur. - Ons kinderdoop bevestig juis dit.

Waarom? Of tot watter doel het God ons uitverkies? Efesiers 1:4 stel dit duidelik : om heilig en onberispelik voor Hom te wees. God het ons as sy kinders uitverkies sodat ons soos Christus kan word. Sodat ons Christus vir die ander mense van die wêreld kan modelleer! Rom 8:29 sê Paulus; Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. Gelykvormig aan die beeld van sy Seun. Dis nogal 'n hele entjie nie waar nie? - om te vorder vanaf; Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Na: gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, ... God het ons dus gesien in ons staat van totale hopeloosheid en ons uitverkies tot `n stand van vlekkeloosheid en dit alles deur die werk van Jesus Christus aan die kruis.

Waartoe? Of tot watter uiteinde het God ons uitverkies? :5 om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Ons is die onderdane van God in sy koninkryk. Ons het Hom as ons Here en meester aanvaar en daarom dien ons hom. Die Here Jesus het ons en sy dissipels selfs sy vriende genoem in Joh 15:15. Maar in sy groot uitverkiesende liefde maak Hy ons selfs meer as onderdane, meer as vriende. Hy maak ons sy kinders. God trek in sy absolute liefde vir ons in tot in die mees intieme plek waar ons kan wees as deel van God se familie. - Skielik is God nie meer vir ons die veraf “Groot en Almagtige”: nie, skielik het Hy “abba Vader” geword. Ons uitverkiesing beteken dat die lewe van God in ons aan die werk is. Menslike ouers sal dit regkry om 'n kindjie aan te neem en hom lief te hê as sy eie maar slegs God kan `n vervalle sondaar aanneem, hom sy kind maak en sy eie natuur in hom inbou. - En dit is wat God aan ons sy aangenome kinders doen. So het ons deel gekry aan God se natuur (2 Petr 1:4) Deurdat God deur sy Gees in ons kom woon.

Waarom? Wat was die rede dat God ons kom uitverkies het? 6 tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. (Efe 1:6 OAV) Sodat ek en jy verstom sal staan voor God se wonderlike genade, en Hom daarvoor sal prys! God het gesien en toegelaat dat die Satan as engel in opstand kom. God het gesien en toegelaat dat die mens deur die Satan verlei word tot afvalligheid. - God het gesien en toegelaat dat die mensdom in totale sonde verval. God het gesien en toegelaat dat die mens sy doel skreiend mis op hierdie aarde. Waarom? Want God het in sy alwyse almag reg uit die staanspoor geweet dat hierdie ding op die ou einde sou uitloop op sy eie lof en eer en heerlikheid en daarom het hy alles so toegelaat. God word gemotiveer en aangevuur deur een groot begeerte: en dit is die lof en die eer van SY heilige Naam. En God se uitverkiesing is een van indien nie die grootste daad van God wat lof en eer van ons waardig is.

Hoe het God dit reggekry? Deur sy agent. - Sy agent, Jesus Christus. - God moes mens word. God moes homself van sy Goddelikheid ontklee en mens word. - God moes die opoffering maak om die ding te kon regkry. As God nie bereid was om daardie prys te betaal namens ons nie, sou niks hiervan moontlik gewees het nie.

Jesus Christus is die sleutel tot dit alles! Ons is in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is (:3), ons is in Christus uitverkies om heilig en onberispelik te wees (:4). Ons is bestem om deur Christus sy kinders te wees (:5). Ons is volgens :7 deur die bloed van sy Seun verlos, en ons oortredinge vergewe. Deur Christus is die geheimenis van sy wil tot uitvoering gebring (:10) ons het deur Christus deel geword van die volk van God, en deur Christus het die Heilige Gees ons beseel as die eiendom van God.

Wanneer ons voor die uitverkiesing staan staan ons sekerlik voor een van die mees wonderlike waarhede wat hierdie wêreld ons kan bied, naamlik dat God die bron en die oorsprong van ons geloof is. Maar ons staan ook voor die waarheid dat as Christus nie gekom het om die ding te kom deurvoer by die mensdom nie, dit vir ons van nul en gener waarde sou wees nie. Ons staan ook by die waarheid dat hierdie kindertjies dit eendag moet aanvaar, moet aanneem en daarom het ons hierdie kinders vandag ten doop gebring hier tussen julle hier in die geloofsgemeenskap. Sodat julle ernstig vir die kinders kan begin bid. Sodat julle vir hulle ouers kan begin bid. Sodat julle vir doe ouers kan vra waars julle kinders, hoe gaan dit met julle kinders, ons bid vir julle!

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh †As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort