Geseënd is die wat honger en dors na die regte verhouding met God

Matteus 5:6

Wat is jou grootste begeerte? Dit is om gelukkig, geseënd te wees nie waar nie?

Die enigste manier wat jy kan deel kry aan die geseëndheid waarvan die Here Jesus in die bergpredikasie en die saligsprekinge praat, is deur deel te word van God se koninkryk. Hoe raak 'n mens deel van God se koninkryk? Jy kan slegs hiervan deel word as jy op 'n dag bewus geraak het hoe groot jou sonde is en dat jy verdien om hel toe te gaan. Jy word deel van God se koninkryk wanneer jy op hou om op jou eie pogings staat te maak om God tevrede te stel en jy al jou vertroue op Jesus Christus plaas en Hom aanvaar as jou enigste hoop op verlossing. Die dag wat jy dit doen besef jy skielik hoe afhanklik jy van God is. As Hy hom nie heel eerste na nou neergebuig het om die verhouding met jou te sluit nie was jy verlore. Dis op daardie dag wat jy hartseer raak en treur oor die aaklige goed wat jy al gedoen het en nog steeds doen. Op die dag wat jy kind van God geword het, tree daar `n sagmoedige nederigheid in jou karakter in want dan begin jy verstaan dat dit net genade is wat jou maak wat jy vandag is. Dat ontstaan daar 'n onversadigbare honger en dors in jou hart om te doen wat wat reg is in God se oë.

Wat bedoel die Here Jesus as hy sê: “Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, ...”? Hy praat hier van 'n onversadigbare, lewensnoodsaaklike drang. 'n Drang wat jy nie kan ignoreer nie, jou lewe hang hiervan af! Iemand wat sy honger en dors ignoreer, sal swak word, hy sal nie meer normaal kan funksioneer nie, en uiteindelik sal hy doodgaan! Jesus sê : “Geseënd is hulle wat 'n intense, onversadigbare drang diep in hulle binneste beleef! Om die saak nog meer intens te maak staan die woorde van die Here Jesus Christus hier in 'n Griekse vorm wat nie net dui op 'n eenmalige honger en dors nie. Jesus sê nie dat hulle geseënd is wat eens op 'n tyd 'n drang gehad het nie. Jesus se woorde dui op 'n staat. Jesus sê dus: “Geseënd is hulle in wie se harte daar 'n intense, onversadigbare drang heers.

Waarna smag die mense van ons tyd? Waarna honger en dors hulle? Na geluk! Hulle wil gelukkig wees. Waarom werk jy so hard by die werk? Want jy soek sekuriteit, jy soek vastigheid, jy wil 'n inkomste hê. - Sodat jy wat daarmee kan maak? - Sodat jy gelukkig kan wees. Sommige mense soek hierdie geluk in hulle besittings. Hulle glo hoe meer geld en besittings en sekuriteit hulle het, hoe nader is hulle aan geluk. Ander soek hulle geluk in verhoudings. As hulle net die regte persoon kan ontmoet wat vir hulle lief kan wees en vir hulle sal vertroetel, dan sal hulle gelukkig wees. Ander soek die geluk in die dinge wat hulle vermag. As ek net dit of daardie kan oprig, kan bou of kan vestig, dan sal ek gelukkig wees. Ander soek geluk in posisie, as ek net dit of dat kan word, as mense net na my sou opkyk dan sal ek gelukkig wees. Ander weer soek geluk in die vervulling van hulle drange en drifte en begeertes. As hy net iemand kan kry wat aan sy/haar drange of drifte kan bevredig.

Ek wil vir jou 'n lastige vraag vra: “waarna honger en dors jy” - Wat neem elke oomblik van jou vrye tyd in beslag? Wat is elke onbewaakte oomblik in jou hart en jou gedagtes? Waaraan spandeer jy die meeste geld? Waaraan wy jy jou kragte en talente? - Wat oorheers jou lewe?

Jesus sê As jy werklik gelukkig wil wees, dan moet jou honger en dors na wat reg is. “Gelukkig, salig, geseënd is hulle wat honger en dors na wat reg is, want hulle is die mense wat versadig sal word.” Die OAV het gepraat van: “Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, ...” Die Boodskap vertaal dit met: “Gelukkig is almal wat met alles in hulle daarna streef om te doen wat God vra.”

Dit gaan in hierdie saligspreking oor die woord “geregtigheid”. As jy die woord geregtigheid of righteousness gaan Google kry jy die volgende antwoord: “Righteousness is the state of moral perfection required by God to enter heaven.” - Met ander woorde is geregtigheid om reg te wees voor God. Dit is om aan God se standaarde te voldoen. Dit is om God tevrede te stel. Dit is om so perfek te wees dat God jou in sy koninkryk sal toelaat. Maar dit plaas ons nogal in 'n moeilike posisie. God se standaarde is hoog! Luister byvoorbeeld hoe stel Die Psalmdigter dit in Psalm 15 dit is 'n psalm van Dawid: 1 Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? :2 Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, :3 nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie; :4 hy wat dié verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien; wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, :5 sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige te kort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie.

Verstaan jy God se standaarde? - God se minimum toelatingsvereiste vir die ewige lewe is volmaaktheid, perfeksie, foutloosheid, sondeloosheid. Dis hoe die mense lyk wat ewige lewe sal beërwe – die wat volmaak is.

Kan ek gou die hande sien van sulke mense hier onder ons? Is hier foutlose volmaakte perfekte mense onder ons? - Natuurlik nie! Want ons is almal deur sonde bevlek! Ons is almal met 'n kiem gebore, sy naam is sonde! Dawid sê in Psalm 51: “Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.” Ek en jy moet verstaan dat ons van nature nie aan God se standaarde voldoen nie. Ons is nie in 'n verhouding met God gebore nie en as daar nie iets drasties in ons lewens gebeur nie, sal ons sonder 'n verhouding met God sterf, en so sal ons die ewige lewe misloop.

Wie moet ons bedank vir hierdie stand van sake? Romeine 5:12 Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. ... :14 Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as dié waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat sou kom, :15 maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. :16 En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. :17 Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. :18 Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. :19 Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word. :20 Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak; en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. :21 Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here.

Om te honger en dors na God is om bewus te raak daarvan dat die verhouding tussen jou en God befoeter is en dit nie daar te laat nie! Te veel mense weet dat sy verhouding met God nie reg is nie, maar hulle doen net mooi niks daaraan nie! Om te honger en dors is om met jou hele hart, hele siel en hele verstand te soek na 'n oplossing totdat die vrede tussen jou en God herstel is. Om te honger en dors na geregtigheid is om te bly soek totdat jy Jesus vind! Nie kerk of godsdiens of sakramente nie, maar Jesus! Die man aan die kruis! Om te honger en dors na Geregtigheid is om al jou trots en verskonings en goeie voornemens opsy te skuif en jou onvoorwaardelik voor Jesus se voete neer te lê en dit wat Hy aan die kruis op Golgota in jou plek gedoen het te aanvaar. Dit is om jou self te verloën, jou kruis op te neem en Hom te volg. Want slegs deur Jesus Christus kan jou verhouding met God herstel word. Dit is om Hom as die koning van jou lewe te kroon.

Die dag wat jy dit doen, dit is die dag wat jou verhouding met God in 'n oogwink herstel word. Op Daardie oomblik wat jy in 'n gebed die kontrak met Jesus Christus sluit, word jy vry gemaak van al die sondes en oortredinge wat 'n skeidsmuur gemaak het tussen jou en God. Op daardie oomblik word jy deur die bloed van Jesus Christus skoongewas van jou sonde en luister mooi... op daardie oomblik word die heiligheid en geregtigheid wat Jesus aan die kruis op Golgota met sy bloed gekoop het, aan jou toegeskryf. Jy verdien dit nie! Jy het nie daarvoor gewerk nie! Maar jy ontvang dit omdat jy die kontrak met Jesus Christus gesluit het, dit wat Hy aan die kruis op Golgota namens jou gedoen het, aan te neem. Weet jy wat is die allerbeste nuus? Van daardie oomblik af bevind jy jou voor God in `n staat van regverdigheid. - Jy is nie nou in die regte verhouding met God en dan weer uit die regte verhouding nie, want dit hang nie van jou af nie maar van Christus. Van daardie oomblik af maak Jesus jou geskik om die ewige lewe by God deur te bring.

Is dit nie die allerbeste nuus wat jy nog in jou lewe gehoor het nie? - Jesus Christus het jou in die regte verhouding met God gestel. Hy het die prys betaal sodat jy hemel toe kan gaan! - Hoe voel jy daaroor? Goed nê? Dankbaar nie waar nie? Hoe dankbaar voel jy? So dankbaar dat daar 'n nuwe honger en dors in jou hart ontstaan? In die ware kind van God se lewe ontstaan daar 'n nuwe honger en dors om nou ook te lewe soos 'n verloste kind van God. Daar is 'n drang soos die drang na water en kos om die geregtigheid ook sigbaar na buite toe uit te lewe! Iemand wat honger en dors na geregtigheid in sy eie lewe is iemand wat die heiligheid wat hy deur Jesus Christus as geskenk ontvang het ook nou uit lewe! Hy wil nie net heilig wees omdat Jesus hom heilig gemaak het nie maar hy werp nou alles in die stryd om die heiligheid op 'n praktiese manier uit te lewe! Petrus stel dit so in 2Petrus 1:4 Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur. 5 En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, 6 die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, 7 die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. 8 As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.

Hierdie honger en dors na geregtigheid moet jou nie net begelei tot by die verlossing van Jesus Christus nie, dit moet 'n onversadigbare drang vir die res van jou lewe bly om God met jou heilige lewe te verheerlik. Dit is 'n onmiskenbare eienskap van 'n ware kind van God. John Macarthur sê

As jy daarop aanspraak maak dat jy 'n kind van God is en jy beleef nie 'n daaglikse honger en dors om reg en onberispelik voor God te lewe nie moet jy jouself begin afvra of jy werklik deel is van God se koninkryk?

Wat is die teendeel van 'n honger en dors na God?

Dit is om deur ander dinge versadig te word. Dit is om die wêreld en sy dinge so te geniet dat daar nie meer 'n honger en dors na God in jou hart is nie. Dit is wanneer sonde, en genot, en besittings en mag en allerhande ander dinge jou so versadig en in die plek van God kom staan dat jy nie meer honger en dors na God nie. Luister hoe voel God oor so 'n houding: Jer 2:11 ... Maar my volk het My, hulle magtige God, verruil vir gode wat nie kan help nie. :12 Selfs die hemel moet daaroor skrik en beef en sidder! sê die Here.:13 My volk het twee sondes begaan: Hulle het My, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie.

Ons het meesters geword daarin om God se stem stil te wurg in ons lewens. God lê dit vir lank al op jou hart dat jou verhouding met God nie reg is nie. Jy is nie seker of God met jou tevrede is en dat jy die ewige lewe sal beërwe nie. Maar wat doen jy daaromtrent? - Jy gaan kap vir jou waterbakke uit wat nie water kan hou nie. Jy probeer hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, maar om hulp te gaan soek, en met iemand te praat, om geleenthede te gebruik wat aan jou gebied word, dit doen jy nie.

C.S. Lewis het gesê We are half hearted creatures, fooling around with drink and sex and ambition, when infinite joy is offered us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea, we are far too easily pleased.

Hoe sluit die Here Jesus die saligspreking af? Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Is dit nie die wonderlikste belofte nie! Jesus sê as daardie honger en dors vandag in jou hart is, moenie bekommer nie! Dis 'n goeie teken. Want dan sal jy versadig word.

Die Bybel sê Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy weet dat ons maar soos 'n blom is wat nou daar is en dan weer verdwyn. God weet dat ons nie aan sy standaarde kan voldoen nie. Al wat God vra is dat ons met ons hele hart, hele sien en al ons kragte na Hom verlang. God vra van ons om daardie honger en dors in ons harte nie met ander goed vol te maak nie. Laat daardie honger en dors jou na God toe lei, en jy sal Hom vind. Maar as jy die honger en dors met ander goed vol maak dan sal jy ophou soek na God en jy sal Hom nie vind nie.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort