Geseënd is die sagmoediges

Matteus 5:5

Op daardie dag wat jy deur geloof aanvaar dat Jesus Christus in jou plek aan die kruis gesterf het, het God, deur sy Heilige Gees in jou kom woon en het Hy met die proses begin om van jou `n splinternuwe mens te maak. Dit is wat ons heiligmaking noem. As jy egter jy gedink het dat hierdie dinge buite jou plaasvind en nie veel van `n invloed op jou lewe gaan toepas nie moet jy mooi dink. Dit is immers die almagtige Skepper van Hemel en aarde wat deur sy Gees in jou kom woon! Daar moet 'n verandering in jou lewe sigbaar wees, anders kan jou oorgawe aan Christus bevraagteken word.

In die bergrede leer Jesus vir ons wat dit werklik beteken om jouself 'n verloste kind van God te noem. Ons kom onmiddellik agter dat hierdie hoërgraad Christenskap is. - Ons is klaar met die "lees jou Bybel bid elke dag.." - Christenskap en Jesus kom sê dat iemand wat homself 'n Christen wil noem, iemand wat sê dat God deur sy Gees in hom woon, radikaal anders sal wees as die mense van die wêreld. Dis hoekom Hy sê dat 'n ware Christen iemand is wat besef dat Hy nie homself kan red nie – Slegs as hy hom in totale afhanklikheid in God se hande gewerp het, kan hy gered word. 'n Christen is iemand wat besef dat sy beste pogings om God tevrede te stel te kort skiet en dit dryf hom tot trane omdat hy dit nie regkry om vir God terug te gee wat Hy uit genade aan ons gegee het nie. En nou in die derde saligspreking, kom sê die Here Jesus: 'n Christen is iemand wat sagmoedig is. - "Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang." Sien jy hoedie Here besig is met hoërgraad Christenskap in die bergrede?

Niks is meer radikaal as om te sê dat die sagmoediges eendag oor die nuwe aarde sal heers nie. In ons samelewing het sagmoedigheid 'n teken van swakheid geword. - ons praat van 'n "sagmoedig Neelsie", en dan bedoel ons daarmee dat die ou net 'n bietjie te pap is na my smaak. Ons assosieer sagmoedigheid met ruggraatloosheid, met iemand wat nie vir sy standpunt kan opstaan nie. Ons kan vir so iemand lief wees, maar so op 'n jammerkry-manier. Sagmoedigheid is nie juis 'n eienskap waarna ons smag in die wêreld waarin ons leef nie. Maar dit is presies wat die Here hier in die saligsprekinge doen; Hy kom roep ons op tot 'n nuwe standaard. Nie die standaard van die wêreld nie, maar die van die koninkryk van God. Nie kragdadigheid of oordonderderende oortuiging nie, maar sagmoedigheid, is God se nuwe standaard vir sy kinders.

Hierdie oproep tot sagmoedigheid is nie net beperk tot die saligsprekinge nie. Dit is duidelik reg deur die Skrif: Efesiërs 4:1, 2 sê: "Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Die woord wat hier met "vriendelikheid" vertaal is is die Griekse woord vir sagmoedigheid. Titus 3:2 Hulle moet van niemand kwaadpraat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskiklik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. (aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. OAV) Kollossense 3:12 Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Die Woord van God kom roep ons op om sagmoedig te wees.

Die volgende vraag wat ons moet beantwoord is; "wat bedoel die Here Jesus met sagmoedigheid" Sommige mense definieer sagmoedigheid as 'n swakheid, as 'n afwesigheid van mannemoed. Sommige dink selfs dat dit 'n eienskap is van 'n verfynde mens of van 'n lafaard. Die Griekse woord wat ons met sagmoedigheid vertaal is die woord πραυς (Praus) wat ook met "sag", "gematig", "nederig" vertaal kan word. Die woord word in die Grieks gebruik om strelende medisyne te beskryf of 'n sagte briesie. `n Ingebreekte perd kan ook met die woord beskryf word. Volgens 2Korintiers 10:1 was nederigheid en vriendelikheid kenmerkende eienskappe van die Here Jesus Christus. 1 Petrus 2:21-23 sê dat ons die Here Jesus as voorbeeld in ons lewens moet neem; "Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. :22 "Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie." :23 Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel." En wat is die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het? Toe hy beledig is en sleg behandel is was hy sagmoedig, Hy het nie terug beledig nie. Hy het nie baklei nie. Hy het nie gedreig nie. Hy het rustig teruggestaan en die oordeel aan sy Vader oorgelaat. So Jesus dien vir ons as die absolute voorbeeld van sagmoedigheid.

Ek kan my egter ook herinner dat daar tye in Jesus se bediening was wat Hy 'n sweep gevleg het. Hy het by geleentheid tafels omgegooi, Hy het die Fariseërs en Skrifgeleerdes uitgeskel as slange, witgepleisterde grafte! - Hoe pas sagmoedigheid daarby in? - As jy die lewe van Jesus bestudeer sal jy sien dat dit nooit vir Jesus oor homself gegaan het nie. Hy het niemand ooit aangevat oor dit wat aan Hom as persoon gedoen is nie. Tog was Jesus aan die ander kant fanaties oor die eer en heerlikheid van sy Vader. Waar God die Vader se Naam in gedrang was, het Hy met beslistheid en krag opgetree. Daar was geen teken van swakheid by Jesus te bespeur nie! Ons leer dus baie duidelik van die Here Jesus dat sagmoedigheid nie lamsakkigheid is nie maar krag onder beheer.

Medisyne is slegs effektief en strelend wanneer dit op die regte manier en in die regte dosisse aangewend word. Buite die voorgeskrewe dosis kan dit groot skade maak. 'n Sagte briesie is welkom en strelend, maar die oomblik wat daardie selfde bries opgewek word tot 'n stormsterkte wind kan dit onuitspreeklike groot skade aanrig. 'n Wilde perd kan gevaarlik wees en groot skade aanrig. Maar as daardie selfde perd getem word en opgelei word, kan dit tot groot voordeel aangewend word. Die Christelike eienskap van sagmoedigheid is nie swakheid nie maar krag wat onder beheer van God se Gees staan.

Jakobus 1:19 sê dat Sagmoedigheid beteken om nie maklik kwaad te word nie. Dit beteken nie dat ons nooit mag kwaad word nie. Dit beteken dat eie eie ek nie so op die voorgrond moet staan dat jy soos 'n landmyn is wat af gaan as daar beweging naby is nie. Sagmoedigheid is om in beheer van jou emosies te wees. Sagmoedigheid is om leerbaar te wees. Jakobus 1:21 sê dat ons die woord van God met ootmoed (sagmoedigheid)moet aanneem. Dit beteken dat jy nie hardkoppig weerstand daarteen bied nie. - Dat jy die Woord van God nie bevraagteken of in twyfel trek nie. - Dit beteken dat jy die Woord van God benader met 'n voorneme om te glo. Dit beteken beslis nie dat jy maklik oortuigbaar is en geen opinie van jou eie nie. Maar jy is leerbaar, oortuigbaar.

Sagmoedigheid is om wysheid te vertoon. Ons het verlede week in ons studie van Jakobus 3:13-18 gesien dat wysheid beteken dat jy nie op die eie ek en sy begeertes gefokus is nie. Wysheid word volgens Jakobus vertoon in dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Of soos die OAV dit stel: "werke in sagmoedige wysheid". Sagmoedigheid is om redelik te wees. Nie rigied, nie hardvogtig nie. Dit beteken dat jy nie 'n opinie vorm voordat jy nie al die inligting op die tafel het nie. - dit beteken om met dieselfde aandag te luister na die standpunt waarmee jy nie noodwendig saamstem nie. - Sagmoedigheid is die bereidheid om oortuig te word. Heb 10:34 sê sagmoedigheid is om onreg met blymoedigheid te aanvaar. Omdat jy weet dat daar vir jou beter en blywende voordeel by God weggebêre word, word jy nie van stryk gebring as jy onregverdige optrede moet verduur nie. Omdat jou fokus by God en sy koninkryk lê en nie by hierdie wêreld en sy genietinge nie, stel dit jou in staat om sagmoedig te wees.

Kom ons kyk na voorbeelde van sagmoedigheid in die Bybel. In Gen 13 lees ons van twis tussen die veewagters van Abraham en van Lot. Abraham kon maklik vir Lot gesê het dat hy die belangrike een hier onder hulle is. God het immers met hom die verbond gesluit. Die beloofde land is immers aan hom belowe. Maar tog vind ons dat Abraham in Gén 13:9 vir lot sê: "Die hele land lê oop voor jou. Gaan jy liewer weg van my af. As jy links gaan, gaan ek regs; en as jy regs gaan, gaan ek links." - In 'n gees van sagmoedigheid gee Abraham vir Lot die keuse en dan kies Lot boonop die beste vir homself! Ons lees verder dat God dan vir Abraham besonder seën. - 'n Sagmoedige mens is nie gedurig op die uitkyk vir homself nie – hy laat dit oor aan die oordeel van God.

Dink aan Josef in Gen 37. Sy broers het hom as slaaf verkoop en vir sy pa gaan sê dat hy dood is. God sorg egter vir Josef deur hom die tweede magtigste mens in die wêreld te maak. Toe die broers aan Josef se genade oorgelewer is, het hy nie wraak op hulle geneem nie, hy was sagmoedig.

Saul het vir Dawid gehaat toe hy besef dat God Dawid bo hom as koning verkies het. Saul het vir arme ou Dawid soos 'n hond kruis en dwars oor die woestyn gejaag. Maar tog het Dawid nooit wraak geneem op Saul nie. Selfs nie toe God hom twee keer weerloos in die selfde grot geplaas het as waar Dawid was nie. Hy het trouens gesê dat hy nie bereid is om sy hand vir God se gesalfde te lig nie. Moses word in die Bybel beskryf as die sagmoedigste mens wat ooit gelewe het. Maar tog het hy by verskeie geleenthede baie kwaad geword as die Volk God se eer aangetas het.

Wat is die beloning vir die wat sagmoedig is? "...hulle sal die nuwe aarde ontvang." Hulle sal God se oorspronklike plan met die mens uitvoer en uitleef. Toe God vir Adam en Eva geskep het, het Hy hulle aangestel om oor sy wêreld te heers. Hierdie posisie van heerskappy het hulle aan die Satan verkoop op die dag wat hulle verly is om van die vrug te eet.

Wanneer jy 'n ware gelowige word, en die waarheid of valsheid van jou geloof vertoon onder andere in jou sagmoedigheid, dan herstel God jou in die posisie wat Hy vir Adam en Eva as heersers oor die aarde bedoel het. In 1 Korintiërs 6:2-3 raas Paulus met die gelowiges wat in hofsake met mekaar betrokke raak en dan vra hy vir hulle: 1Korintiërs 6:2 Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie? Hy vra weer in 1Korintiërs 6:3 Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Ware gelowiges sal aan die einde van tyd as heersers oor God se nuwe aarde aangestel word.

Kom ons sluit af met 'n toets? Hoe weet jy of jy sagmoedig is? Jy is sagmoedig wanneer jy meer kwaad word as God se naam in gedrang kom as wanneer mense jou persoonlik te na kom. Jy is sagmoedig wanneer jy jou in nederigheid en ootmoed onderwerp aan die waarhede van God se woord. - Iemand wat God se woord bevraagteken en die boodskap daarvan probeer verander kan hom nie self as sagmoedig beskryf nie. Jy is sagmoedig as jy kritiek kan hanteer. - By iemand wat onmiddellik op sy perdjie spring as hy gekritiseer word, sit die eie ek nog op die troon en hy kan nie aanspraak daarop maak dat hy sagmoedig (of nederig) is nie. Jy is sagmoedig as jy jou teenstanders en die wat afdwaal, kan teregwys sonder om hulle die harnas in te jaag. 2 Timoteus 2:24-25. Jy kan jouself as sagmoedig beskryf as jy 'n vredemaker is. Vir 'n sagmoedige mens is vrede belangriker as om reg te wees.

Waarom moet jy sagmoedig wees? Baie eenvoudig: want dit is wat God van sy kinders verwag. - God verwag van jou om sagmoedig te wees. Jy moet sagmoedig wees omdat dit die uitstaande bewys is dat God jou gered het. - Vir die natuurlike, ongeredde mens is dit onmoontlik om sagmoedig te wees. Dit gaan van nature vir hom oor homself en sy eie voordeel. Slegs wanneer God jou gered het en jou verander het, kan jy sagmoedigheid vertoon. Jy moet sagmoedig wees, want iemand wat nie sagmoedig is nie kan nie waarde put uit God se Woord nie. (Jakobus 1:21) Jy moet sagmoedig wees, want dit maak van jou 'n effektiewe getuie vir God. (1 Petrus 3:15) Jy moet sagmoedig wees, want so sal jy God se Naam verheerlik met jou optrede wat van die mense van die wêreld s'n verskil. (1 Petrus 3:4). Jy moet sagmoedig wees, want so sal jy God se rykste seën ontvang.

 

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort