Sout en lig

Matteus 5:7

Die Griekse mitologie vertel van twee interessante godinne. Die een het volgens die mitologie ongesiens na die aarde gekom om te kom kyk wat die mense doen. Weldra het die mense agtergekom dat waar sy gaan, nuwe lewe is. Bome wat verbrand het, loop weer uit. Die gras loop uit waar sy verbygaan, die blommetjies begin groei. So kon haar voetspore deur die wêreld gevolg word op die spoor van groei en bloei wat sy agter haar gelaat het. Dan vertel die mitologie van 'n prinses van die gode. Sy was pragtig, en haar asem so soet soos parfuum. Maar haar tog deur die wêreld kon gevolg word in die dood en verrotting wat sy in haar voetspore agtergelaat het.

'n Mens kry nogal sulke mense ook nie waar nie? - As ek vir jou die name van Hitler noem, of Eichmann, of Idi Amin, Charles Taylor. Wat is die eerste gedagte wat die name by jou na vore bring? Net net so kry jy ook mense wat agter hulle 'n spoor van goedheid en guns agterlaat. Suid Afrika se eie Andrew Murray staan sekerlik bo aan die lys. Daar word vertel dat Murray 'n besondere lewe van heiligheid en toewyding voor die Here gelewe het. - Hy het baie waardevolle boeke agter gelaat wat tot vandag toe nog gelowiges op hulle pad na heiligmaking begelei. Tog was Murray se invloed die duidelikste sigbaar in sy eie gesin en familie. Vyf van sy ses seuns het predikante geword. Vier van sy dogters is met predikante getroud. Tien kleinkinders is in die bediening in en dertien van sy agter kleinkinders het sendelinge geword.

Groot vraag is natuurlik: wat gaan jy agterlaat op die aarde?

Kan ek vir jou 'n groot vraag vra? Wat dink jy doen jy op aarde? - Waarom dink jy het God jou geskep, vir jou uitverkies, sy seun Jesus Christus gestuur om vir jou sondes te betaal en jou so vry te koop. Waarom dink jy spandeer God soveel aandag en liefde op jou? Waarom seën God jou en hierdie gemeente so wonderbaar? Waarom kry jy die evangelie in oormaat terwyl daar ander mense op aarde is wat dit maar net een maal hoor? Waarom maak die Here dit vir jou so maklik as moontlik op hierdie aarde? - Sodat dit vir jou so lekker as moontlik op aarde kan wees en dat jy as bonus nog hemel toe kan gaan ook? Sodat jou verblyf in die wêreld so aangenaam as moontlik kan wees? Sodat jy so gemaklik as moontlik kan lewe? Sodat jy soveel as moontlik rykdom kan versamel om dit op jouself te spandeer? - Nee! jy is in hierdie wêreld om God se Naam te verheerlik deur 'n positiewe invloed op die wêreld uit te oefen. Dit is jou uitsluitlike doel op aarde. 2 Korintiers 2:14b Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. :15 Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan. 1Pet2:9 Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

Hierdie bergrede van Jesus was wel daar teen die hange van die heuwels in Galilea gelewer. Daar was wel baie mense wat kom luister het, want Jesus was toe nog in die populêre fase van sy bediening. Maar Jesus se preek is gemik op die dissipels, die gelowiges. Die mense wat gered is om 'n verskil op hierdie aarde te maak. Die Here is die afgelope weke besig om een enkele ding by ons tuis te bring naamlik dat gelowiges anders moet wees as die wêreld. Wanneer die wêreld lag moet ons treur! As die wêreld hardvogtig is moet ons sagmoedig wees. As die wêreld hulle probeer versadig aan vleeslikheid moet ons honger en dors na wat reg is. - Waarom? - Sodat ons 'n positiewe invloed op hierdie verrotte wêreld kan uitoefen!

Jy is gered met een enkele doel voor oë, en dit is sodat jy deel kan word van die mag wat hierdie wêreld moet verander. Soos sout, soos lig, so is jy geroep om 'n invloed op jou onmiddellike wêreld uit te oefen.

Waarom moet ons invloed uitoefen op die wêreld? Is dit nodig dat ek vir jou verduidelik hoe ver hierdie wêreld te kort skiet aan die doel waarvoor God dit gemaak het? Reeds in Gen 6 lees ons: Gén 6:5 Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, :6 was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom diep gegrief.

Genesis 6 – gaan kyk maar hoe ver dit in die Bybel in is! En God is bedroef daaroor dat Hy die mens gemaak het! - Van daar af gaan dit net erger. - Die mensdom leer om 'n lewe weg van God af te lewe. Die mensdom verdiep homself in sonde en verderf! En die afstand tussen die mense se manier van lewe en goddelike geregtigheid word onoorbrugbaar groot!

Dit was die dag wat God 'n plan beraam! En weet jy wat? - Jy is God se plan met die wêreld. Jy sal vir my sê: “Nee jy's verkeerd. Christus is God se plan met die wêreld” - Nou waarom is Christus nie meer op aarde nie? Waarom het Christus slegs vir drie jaar lank gepreek, gesterf en opgevaar na die hemel? waarom het Christus die boodskap van sy verlossing aan jou toevertrou? - Jy is God se plan vir hierdie wêreld. God se plan met hierdie wêreld behels dat Hy uit die verdorwe wêreld mense uitverkies. (dis nou ek en jy) - Maar hierdie uitverkorenes is net so vrot en vervalle as die res van die wêreld. - Jy sien daar bestaan nie sulke goed soos goeie mense op die aarde nie. Net verdorwe sondaars. Toe sterf Jesus vir die uitverkorenes (vir ons) om hulle (ons) in die regte verhouding met God te bring. Jesus vaar op na die hemel sodat God se Gees uitgestort kan word op aarde. En God, deur sy Gees, gaan woon toe in sy uitverkore kinders. Sodat hulle, die uitverkore kinders van God, as sout en as lig hierdie wêreld kan verander. God se plan behels dat die vrygespreektes, dis nou ons, so beïndruk sal wees met God se onuitspreeklike groot genade wat hy onverdiend op hulle uitgestort het, dat hulle net eenvoudig nie daaroor sal kan stilbly nie! - Hulle sal vertel en beïnvloed so ver as wat hulle gaan! God se plan behels dat ons in die kern van ons wese verander sal word deur die groot genade van God dat ons anders as die mense van die wêreld sal begin lewe sodat die mense van die wêreld sal sien dat ons anders is. God se plan is dat jy die sout sal wees wat die verderf van die wêreld sal teenwerk en die mense van die wêreld dors sal maak vir God. God se plan werk so dat jy die lig vir die wêreld sal wees wat lig op hulle sondige lewens werp sodat hulle kan sien waarheen hulle geval het en hulle tot God bekeer.

Tik jouself op die borsbeen. En dan sê jy vir jouself: “ek is God se plan vir hierdie wêreld”. Die mense wat deur die wêreld bespot en beswadder en vervolg word. Hulle is hierdie wêreld se enigste hoop!

Chistus sê: “Julle is die sout... Julle is die lig... wat sê dit vir jou? Dat wat jy is belangriker is as wat jy doen. Jy wat eens op 'n tyd deel uitgemaak het van die verval en verrotting van die wêreld is nou deur die bloed van Jesus Christus nuut gemaak. 2 Korintiërs 5:17 Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Van die dag wat jy Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker aangeneem het, het jy van span verander. Dit is die dag wat jy sout en lig geword het. Dit is die dag wat jy begin het om 'n verskil te maak. Terwyl jy nog so by 2 Kor 5 is, kyk net wat sê die volgende vers. Vers 18 2Ko 5:18 Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Lees nou die twee verse saam. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens – en aan hierdie nuwe mens is 'n groot opdrag gegee naamlik om die bediening van versoening aan hom toe te vertrou. God het jou nuut gemaak sodat jy kan deelneem aan die taak om die mensdom met sy God te versoen!

Jou opdrag as `n nuwe mens is dus nou helder en duidelik vir elkeen om te sien: jy as kind van die Here het 'n tweeledige opdrag: Jy moet sout wees om die verrotting van hierdie wêreld teen te werk. Jy moet die mense van die wêreld dors maak vir die lewende water by God! Jy moet lig wees om lig te bring in `n wêreld wat elke dag dieper in die duisternis in verdwyn. Die wêreld behoort by jou lig te kan sien hoe ver hulle die doel misloop wat God vir hulle gehad het. Jy moet lig wees om vir die mense van die wêreld die pad terug na God toe te wys!

Interessant dat die eenvoudige opdrag van Jesus so elke faset raakvat. Om sout te wees beteken dat ek met my lewe 'n verskil bring waar ek gaan. Jy is sout wanneer jy eenvoudig, stil op jou plek verandering bring met jou positiewe gesindheid. Jy is sout as jy Christus se waardes so uitleef dat die wêreld dit kan sien en daardeur verander word. Maar jy is ook lig. Soos sout die passiewe opdrag van die gelowige beskryf so beklemtoon lig weereens die aktiewe verandering wat die gelowige moet bring. Om lig te wees is om te verkondig! Dit is om te praat! Om van jou te laat hoor. Om jou soms uit te spreek oor iets wat verkeerd is. Die gelowige word duidelik in die gedeelte opgeroep om beide sout en lig te wees! Beide passiewe en aktiewe opdrag! Ons gaan nie na afloop van die erediens twee rye maak en dan kan jy kies of jy sout gaan wees en of jy in die lig se ry gaan staan nie! - Jy word geroep om sout, en lig te wees.

Maar vir iets om `n verandering in sy onmiddellike wêreld te bring moet hy per definisie anders wees as dit wat hy wil verander. As jy werklik sout en lig in die wêreld wil wees moet jy anders wees as die wêreld. Die veranderde lewe waarvan Matteus 5:3-12 ons geleer het lei tot die verantwoordelikheid waarvan Matteus 13-16 vertel.

Hier is egter ook die gevaar tot mislukking in opgesluit. Is dit nie besonder interessant dat die Here Jesus hierdie twee voorbeelde kies nie. Sout en lig. Sout is sout. Dit kan nie sy eienskap as sout verloor nie. Lig is of lig of dit is nie lig nie. Jy is of 'n gelowige of jy is nie een nie. Gelowiges oefen invloed uit! Maar dit kan gebeur dat die effektiwiteit van jou invloed befoeter word. In Palestina het dit soms gebeur dat die sout besoedel geraak het met kalk, en dan was die sout waardeloos omdat dit bitter gesmaak het. Hierdie sout is dan ook op paaie uitgegooi om die padoppervlak te verseël en modder teen te werk. Ons praat nie hier van 'n gelowige wat sy geloof verloor het nie, maar eerder van 'n gelowige wat so besoedel geraak het deur die wêreld dat hy nie meer 'n invloed op die wêreld kan uitoefen nie. - Jy kan nie verrotting teenwerk as jyself verrot geraak het nie. 'n Gelowige is veronderstel om die lig vir die wêreld te wees. Wat nou as die gelowige hierdie opdrag te veel vind om uit te voer en hy verberg sy lig! - Dan word jy verantwoordelik gehou vir die een wat in die duisternis struikel en val waar jou lig veronderstel was om te skyn!

Wat is ons opdrag volgens vers 16? - liewe gelowige, jy is geroep om 'n positiewe invloed op jou onmiddellike wêreld uit te oefen. Jy behoort te lewe soos die Here Jesus dit duidelik uiteengesit het in die bergrede. So sal mense kennis neem. So sal mense God se krag in jou lewe raaksien, so sal Christus verkondig word tot in die donkerste hoeke van die wêreld. God roep sendelinge om na die onbereikte dele van die wêreld te gaan met die boodskap. - Maar dit is nie die opdrag vir alle gelowiges nie. - God se opdrag aan alle gelowiges, ook vir jou en my wat tans hier in Middelburg woon is dit: Wees sout en lig vir die wêreld. Wees sout om die verderf in jou onmiddellike omgewing teen te werk. Wees lig om jou onmiddellike omgewing te verlig.

Mat 5:16 Laat julle lig so voor die mense skyn, ... Dit is 'n passiewe opdrag! Christus verwag nie van jou om die lig te produseer nie! Is dit nie die beste nuus wat jy nog vanmore gehoor het nie! Net so min as wat daardie gloeilampie die bron van lig is. Nee hy is eenvoudig die instrument wat elektrisiteit omskep in lig. - Jy is nie veronderstel om die bron van die lig te wees nie. Maar jy is veronderstel om so ingeprop te wees by God dat sy krag deur jou vloei en dit lig bring vir die donker wêreld rondom jou. Jy is veronderstel om die kommunikasiekanale tussen jou en God so oop en skoon te hou dat Hy jou kan gebruik om sy agent op aarde te wees. Ek en jy as instrumente in God se hand het net een opdrag; om toe te laat dat God deur jou werk.

Waarom sou jy jou invloed wil uitoefen op jou onmiddellike wêreld? - Nie om die aandag op jouself te vestig nie, maar uitsluitlik op God. God se opdrag aan jou vandag is, gaan terug na jou onmiddellike omgewing toe, gaan leef Matteus 5:3-12 aktief daar uit. - Die mense wat deel uitmaak van daardie onmiddellike wêreld van jou sal kennis neem, glo my, hulle gaan beslis kennis neem! En dan sal hulle weldra besef dat dit wat in jou lewe gebeur is die werking van God almagtig, en so sal God die eer ontvang. Sien jy dat die hele opdrag van sout en lig wees op een enkele doel gefokus is, en dit is om die lof en eer en heerlikheid aan God te bring. Dit is immers die verloste gelowige se hoof taak, naamlik om God te verheerlik in alles wat ons doen. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, Kol 1:10 sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God.

Die verhaal word vertel van die Fransman Francois Fenelon wat in 'n herberg tuisgegaan het. Soos nie noodlot dit wou gehad het het 'n agnostikus daardie aand ook in die herberg oornag. Die volgende more het die agnostikus vroeg vroeg uit die bed gespring homself gereedgemaak en uit die herberg padgegee met die woorde: Ek is bevrees as ek nog een nag saam met daardie man onder dieselfde dak moet oorbly sal ek 'n Christen word ten spyte van myself.

Watter invloed oefen jy op jou onmiddellike wêreld uit?

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort