Geseënd is die wat vervolg word

Matteus 5:10-12

So het ons gekom by die laste saligspreking in die Here Jesus se bergrede: Matteus 5:10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. :11 Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. :12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.

Daar is heelwat debatte aan die gang of hierdie saligspreking as twee afsonderlike saligsprekinge behandel moet word en of dit een is. Ek gaan nie by die debat betrokke raak nie, ek dink ons het belangriker dinge om te doen. Kom ons hou ons by die feit van die saak; dat die Here Jesus sê dat gelowiges wat vervolg word geseënd is.

Hierdie laaste saligspreking dien as 'n toets en maatstaf vir die eerste sewe saligsprekinge. Die Here Jesus sê letterlik dat jy jou sukses in die eerste sewe saligsprekinge kan meet aan die mate waaraan jy vervolg word op hierdie aarde.

Soos wat ons deur die saligsprekinge gegaan het het ons al hoe meer bewus geword dat ons hier met hoërgraad Christenskap te doen het. Ons is nou klaar is met die mooi woordjies die geykte uitdrukkings die niksseggende gewoontetjies van die godsdiens, want hier met die saligsprekinge het die Here Jesus die hart en kern van ware Christenskap kom ontbloot. Jesus kom staan reglynig teenoor die algemene opvatting van die wêreld. Hy verwag van my en jou as sy volgelinge om radikaal anders as die mense van die wêreld te lewe. - Hy verwag selfs van ons om totaal anders as die godsdienstige establishment te lewe! Hy verwag van ons dat ons verhouding met Hom ons gans anders moet maak as die gemiddelde mens wat by godsdiens betrokke is.

Jesus het vir ons gesê dat 'n gelowige iemand is wat in absolute nederige afhanklikheid van God lewe, terwyl die wêreld vir ons sê dat die onafhanklike ou, die ou wat sy eie ding doen, die ou is wat die agting van die wêreld se mense geniet. Jesus het vir ons kom sê dat sy kinders mense is wat so diep in hulle gees geraak is deur hulle eie sonde en die van die wêreld, dat daar 'n stuk hartseer in hulle sigbaar is. Terwyl die wêreld vir ons sê: “kom net daaroor!”, ons lewe in 'n wrede wêreld, deel daarmee, cope net! Die Here Jesus het vir ons kom sê dat sy kinders wat verstaan dat hulle uit genade gered is 'n snaakse sagmoedigheid in hulle het. Seker omdat hulle besef dat as dit nie vir God was, hulle niks op die aarde sou wees nie! Die wêreld daarenteen sê jy moet 'n barshou slaan!. Hulle sê jy moet jou man kan staan op jou pos bly en nie 'n duim terug staan nie. Die Here Jesus sê dat daar 'n onversadigbare drang in 'n gelowige se hart moet wees om reg op te tree, om soos Jesus te wees in alles wat hulle dink en doen en sê, terwyl die wêreld se mense 'n onversadigbare drang ontwikkel het na bevrediging. Hy is bereid om enigiets op te offer of prys te gee of skade te laat ly net so lank dit vir hom bevrediging bring. Die wêreld se mense sê “elke man vir homself en die duiwel vir almal!” - Jesus sê: “dit was deur die groot barmhartigheid van God dat jy verlos is, bewys nou ook barmhartigheid aan ander!” Die gelowige is iemand wat elke dag die stryd stry om rein en onberispelik in die diepste kern van sy bestaan te wees. Die mense van die wêreld sê “come on! Live a litte!” Geniet die lewe! Bars uit! Jy lewe net een maal! Die wêreld daar buite sê as jy my te na kom gaan ek jou tien maal harder slaan as wat jy my geslaan het. En as jy bly staan, slaan ek jou weer! - Jesus sê dat sy volgelinge nie net mense moet wees wat van vrede hou nie, maar dat hulle bereid moet wees om enige prys te betaal om vrede te bewerkstellig.

In die bergpredikasie, duideliker as enige van die ander uitsprake van Jesus kom stel hy sy punt baie duidelik. En ons vind dadelik dat Jesus se standpunt direk teenoor die algemene opvatting van die wêreld staan, direk teenoor die godsdienstige opvatting van ons tyd!

As ons egter in die afgelope weke goed geluister het na die Here Jesus se bergpreek, en as ons stelselmatig oortuig geword het dat dit is hoe ons wil lewe, dan is daar vir ons geen ander vooruitsig as dat ons ook direk in konflik met die wêreld te staan gaan kom nie. Jy sien, as ons optree soos Jesus van ons verwag om op te tree gaan ons ánders wees. Ons gaan uitstaan, ons gaan ons self identifiseer. Ons optrede en ons lewens gaan anders lyk as die mense van die wêreld. Die mense van die wêreld gaan na ons kyk en sal onmiddellik besef dat ons volgens 'n ander stel reëls as hulle opereer. Dit maak dat hulle hulleself ondersoek en vra waarom hierdie mense dan nou anders optree as hulle. En, jy ken mense so goed soos ek, in plaas daarvan dat hulle sal erken dat die ware volgelinge van Jesus reg optree, gaan hulle omswaai en sê ons is verkeerd, ons is fanaties, ons is oordadig, ons is snaaks, en daarom sal die wat reg doen, vervolg word.

Maar nou wil ek waarsku vanmore: Die Here Jesus sê nie; “Geseënd is dié wat vervolg word...” nie. Want die Here Jesus praat nie van vervolging per sé nie. - 'n mens kan vir die verkeerde redes vervolg word! Petrus is nogal 'n ou wat redelik sterk hieroor voel. Twee maal in sy eerste brief aan die kerk sê hy dat jy vervolg kan word omdat jy vervolging verdien! 1Pe 2:20 As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Hy sê as jy onoordeelkundig optree. Sonder wysheid teenoor mense optree. As jy nie getrou is en betroubaar in wat jy doen nie. As jy droog maak! Dan moet jy nie die nagevolge van jou dade vervolging noem nie! - Want dis nie vervolging nie – dis maar net jy wat jou rieme styf loop! Hy bevestig die gedagte twee hoofstukke verder in sy kort brief: 1Pe 4:15 As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie.16 Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik.

Jy kan vervolg word omdat jy onoordeelkundig optree as gelowige. - Het jy al daardie mense ontmoet wat hulleself gelowiges noem, maar hulle gaan uit hulle pad om almal rondom hulle reg te sien en aan te spreek. Hulle word wet in eie reg! Jy kry gelowiges wat glo dat hulle die geestes gawe van kritiek ontvang het. Hulle loop en kritiseer so ver as wat hulle gaan. Wanneer hulle dan aangevat word oor hierdie vieslike houding van hulle dan sê hulle: “sien! Ek word vervolg as gelowige.” - jy word nie vervolg as gelowige nie! Jy kry jou verdiende loon as gevolg van 'n persoonlikheid wat nie aan Christus onderwerp is nie. Jesus sê nie: “geseënd is die wat vervolg word omdat hulle fanaties is nie”! Fanatisme, ortodoksie en harde fundamentalisme het nog nooit iemand na die Here gelei nie. Jesus sê nie: “geseënd is die wat 'n oorlas van hulleself maak en hulle geloof in ander ouens se kele kom afdwing”nie! Jesus sê nie: “geseënd is julle as julle vervolg word vir 'n verdienstelike saak”, nie! Jesus se ook nie: “geseënd is jy as jy vervolg word ter wille van jou kerk of kerkverband of belydenisskrifte” nie!

Jesus sê: “Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, .....”

Geseënd is hulle wat direk teenoor die huidige wêreldopvatting te staan kom net omdat hulle met hulle hele hart wil doen wat reg is. - Die OAV het gesê: “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid." - Onthou dat ons voorheen gepraat het oor geregtigheid. By daardie geleentheid het ons gesê geregtigheid is wat God van ons verwag om in die hemel in te mag gaan. - Geregtigheid is volkome regskapenheid. Om reg, skoon en suiwer te wees in elke enkele opsig van jou lewe. Geregtigheid is om nie 'n vlek of 'n rimpel in jou lewe te mag koester nie. Geregtigheid is om alles in die stryd te werp om aan God se standaarde te voldoen. - En dit bring jou in direkte konflik met die standaarde van die wêreld.

Wat beteken dit om te doen wat wat reg is?

Dit is om jou eie ek te kruisig, jouself aan Christus te onderwerp en daagliks, oomblik vir oomblik daarna te strewe dat die lewe wat Jesus geleer het, volledig posvat en deel word van jou lewe. Dit is om jou waardesisteem te vervang en Jesus se waardesisteem in die plek daarvan te aanvaar. Dit is om waarlik lig te wees deur die duisternis te verdryf ongeag van in wie se geselskap jy is en wie die persoon is wat deur die lig belig moet word. Om te doen wat reg is is wanneer die karakter van Christus so in jou lewe begin posvat dat jy begin dink, en doen en praat, en reageer soos wat Christus sou gedoen het. - Dit is geregtigheid. Dit is om sout te wees om alle verrotting te verdryf, ongeag van die mense wat die verrotting in die situasie inbring. - As ons so lewe dan sal die vervolging kom.

Nou sê jy vir my: “maar dis mos verregaande! As ek gaan dink en doen en praat soos wat Christus gepraat het gaan ek een van die mees geliefde mense op aarde word! Die mensdom gaan mal wees oor my as ek soos Christus word!

Gaan jy? - snaaks dat die mensdom nie so mal was oor Jesus toe Hy op aarde was nie! Snaaks dat hulle vir jare lank planne gemaak het om hom dood te maak. Snaaks dat hulle hom 'n slag met klippe wou doodgooi. Snaaks dat hulle in massa geskreeu het: kruisig Hom! Kruisig Hom!

Hierdie arme ou wêreld waarin ons leef is so onder die mag en invloed van die Satan, dat toe ware geregtigheid in Jesus Christus op aarde kom loop het, hulle hom nie kon verdra nie! - En weet jy wat? Die wêreld sal jou ook nie kan verdra as jy werklik soos Jesus begin optree nie. Dis waarom Paulus vir jong Timoteus gesê het: 2Timoteus 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Jesus het met sy eie mond gesê : Joh 15:18 As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het.19 As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.

Hierdie beginsel het reg deur die Bybel gegeld: Abel was 'n regverdige man en sy broer Kain het hom doodgemaak. Dawid was regverdig en Saul kon hom nie verdra nie, hy het hom soos 'n hond deur die woestyn gejag. Elia, Jesaja, Jeremia is verskriklik behandel omdat hulle regverdig voor God gestaan het was. Stefanus, die eerste martelaar vir Christus, die apostels, Paulus, die eerste Christene in Jerusalem Die Christene in klein Asië is almal vervolg, nie omdat hulle 'n pyn in die nek vir ander mense was nie, maar omdat hulle gedoen het wat reg was in God se oë.

Wie sal verantwoordelik wees vir die vervolging?

Die hartseer waarheid is dat jy 'n beter kans het om deur godsdienstige mense vervolg te word as enige ander instansie. Meer mense word vandag deur godsdienstige mense vervolg as wat deur regimes en regerings vervolg word. Dink maar net aan die Here Jesus, aan die apostels, die vroeë kerk. Wie was hulle felste vervolgers? Dit was die Jode. Die mense wat deur hierdie woorde van Jesus uit hulle godsdienstigheid uitgeskud is en in kontak gebring is met die ware God en sy geopenbaarde wil vir sy mense. Wanneer die Here Jesus in hierdie geval van vervolging praat, dink ek nie dat Hy na vervolging deur die hardvogtige heidene verwys nie. Jesus verwys eerder hier na die reaksie van die wêreld wanneer ek en jy begin lewe volgens die saligsprekinge. Dit sluit die reaksie van die godsdienstige establishment in! Hoe dikwels gebeur dit nie hier in ons eie Christelike kerk dat 'n jong gelowige die Here ontmoet, dat hy oorweldig word deur die wonderlike genade van God, dat hy vuur en vlam is om vir die Here te werk en vir Hom te leef, en dan raak die mense van die kerk ongemaklik omdat hy anders is as die gevestigde gewoontes van gelowiges wat aan God se genade gewoond geraak het.

Kom ons vat saam tot dusver. Wat vra die saligspreking van ons?

Die Here Jesus vra dat ons uit ons godsdienstige slaap moet opstaan, dat ons alles in die stryd sal werp om soos Jesus te word, in gedagte, woorde en dade. Dat ons Jesus begin uitleef in ons alledaagse lewe. Dit beteken dat ons 'n keuse moet maak om teenoor die wêreld te staan te kom maar vir Jesus te kies. Dit is die ware resultaat van 'n wedergeboorte. Dit was nog altyd waarheen ons op pad was - om soos Jesus te word.

Wanneer die vervolging egter kom, mag ek en jy nie terug baklei nie. - Onthou; jy word vervolg omdat jy doen wat reg is en nie as gevolg van een of ander persoonlike saak nie. Wanneer ons hierdie vervolging ervaar mag ons nie ons vervolgers verwens of hulle haat nie. Ons durf nie moedeloos word nie. Ons mag nie toelaat dat ons terneergedruk raak ten midde van die vervolging nie, om die waarheid te sê; ons moet uitermate bly wees daaroor. Die Griekse teks sê letterlik dat ons uitbundig bly moet wees wanneer vervolging oor ons pad kom! Ons moet ons verheug!

Jy moet jou verheug in jou vervolging want dit is juis die vervolging wat jou identifiseer as 'n volgeling van Christus. Jou vervolging bevestig dat daar wel groei plaasvind in jou lewe! Ons kan dikwels nie die groei in ons eie lewens raaksien nie. Die duiwel fluister in jou oor: “jy is nou al so lank 'n gelowige en jy het nog niks gevorder nie!” Maar wanneer jy vervolg word, bevestig dit juis dat daar groei in jou lewe plaasvind – hieroor moet jy jou verheug! Jy moet jou verheug dat ten spyte van jou eie swakheid en nietigheid daar tog iets van die beeld van Christus in jou lewe pos vat! In Handelinge sien ons die reaksie van die apostels nadat die eerste vervolging van die gemeente in Jerusalem plaasgevind het. Hand 5:41 Die apostels het van die Raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die Naam van Jesus vernedering te ly. :42 En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie.

Hoe gaan jy dit regkry om die vervolging te verduur op die regte manier?

Deur te fokus op wie jy is – jy is 'n uitverkorene van God! Jy is deur die bloed van Jesus verlos, jou sondes is vergewe en jy is vrygespreek. Jy is op pad na die ewige bestemming by God. Jy fokus op die onuitspreeklike heerlikheid en seën wat vir jou wag by God! As jou fokus op hierdie aarde en die genot van die wêreld is, sal jy nie vervolging kan deurstaan nie. Maar wanneer jou visier ingestel is op God, en jou toekoms by God, dan sal jy met uitbundige vreugde deur enige vervolging gaan. 2Korintiers 4:17 Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid; 18 omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 'n Christen is iemand wat met die eindbestemming in gedagte bly leef, hy fokus op dit wat hy weet by God is alhoewel hy dit nie hier en nou kan sien nie – dit wat hy glo!

Wat is die belofte vir die wat vervolg word? want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Onthou dat dit nie die vervolging per se is wat vir jou die die koninkryk van God verseker nie. Die vervolging is eerder 'n bewys dat jy op pad is na God se koninkryk toe. Die belofte van God se koninkryk is 'n vreugdevolle een omdat jy in die eerste plek hier en nou reeds deel is van God hierdie koninkryk. Dit bring vreugde omdat dit 'n ewige koninkryk is wat in ewigheid nooit sy einde sal bereik nie. - jou vervolging is verseker van korte duur, maar jou beloning by God sal in der ewigheid nooit eindig nie. Die heerlikheid van hierdie koninkryk van God oortref enige vorm van vervolging verreweg, dit is onvergelykbaar! Jou vervolging verseker vir jou van 'n bestemming waar daar geen hartseer en pyn meer is nie, waar jy in die wêreld van God sal beweeg. Waar jy Hom sal sien, en ken, en ervaar ver bo wat jy in jou wildste drome kon voorstel. Ongeag van hoe ver jou vervolging mag gaan, ons het die versekering dat Jesus vir ons vooruit gegaan het om vir ons daar plek voor te berei.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort