Wetsgetrou

Matteus 5:7

Inleiding

Tot sover het die Here Jesus vir ons in die saligsprekinge geleer wat dit beteken om waarlik kinders van God te wees. In plaas daarvan dat die Here Jesus dit op 'n negatiewe wettiese manier gedoen het, en vir ons sê 'n kind van God doen dit en 'n kind van God maak so, het Hy dit gedoen in 'n reeks van saligsprekinge. Jy is 'n geseënde mens as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Jy's geseënd as jy treur oor jou sonde,. Jy sal besonder gelukkig wees as jy sagmoedig teenoor ander mense optree. Salig is jy as jy honger en dors na God se wil in jou lewe. 'n Gelukkig mens is iemand wat barmhartig teenoor die in nood is, ens.So skets Jesus vir ons die prentjie van hoe 'n ware kind van die Here lyk.

Toe die Here Jesus klaar die ware kinders van God geidentifiseer het, is dit asof Hy omdraai na die mense wat deur die saligsprekinge geïdentifiseer is as kinders van God, en vir hulle sê Hy: "Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Julle is God se plan met hierdie wêreld. Julle is die wêreld se enigste kans om in 'n verhouding met God te tree."

Dit wat Jesus hier aan die hange van die berg geleer het was so radikaal anders as wat die mense gewoond was, dat dit maklik was om te dink dat die Here Jesus gekom het om nou `n splinternuwe bedeling in te lei. Dit lyk nou asof Jesus gekom het om die ganse establishment omver te werp. Hy is 'n lekker radikale prediker. Sy leringe het so dwars teenoor die die van die Fariseërs gestaan dat die Fariseërs kon hom nie verdra nie. Hy bring sekerlik nou 'n splinternuwe bedeling waar die bedeling van die wet en die profete en die Ou Testament geheel en al omver gewerp gaan word, en Hy met 'n nuwe bedeling gaan begin.

Maar dit is beslis nie wat die Here Jesus hier kom doen nie. Hy weet so goed soos ek en jy dat die wet van God van die begin af die rigsnoer vir 'n lewe met God is en Hy kom bevestig dat die wet wat God gegee het tot in ewigheid die rigsnoer sal wees vir 'n lewe by God. Sê God nie self dat Hy vandag en more en altyd dieselfde is nie? Sal hierdie God dan nou sy wil kom bekend maak, net om dit more weer te kom verander? Jesus was egter terdeë bewus daarvan dat die Fariseërs en die Skrifgeleerdes van sy tyd God se wet so kom befoeter met hulle interpretasie daarvan dat dit nie meer die doel bereik het waarvoor God dit daar gestel het nie. Jesus het gekom om hierdie karikatuur wat die Fariseërs en Skrifgeleerdes van God se wet gemaak het, te kom regstel en die wet weer op die regte plek in sy kinders se lewens te kom sit.

Jesus leer groot waarhede aangaande sy verhouding met die wet.

In die eerste plek leer Hy dat Hy juis na die aarde toe gekom het om die Ou Testament en die ou testamentiese wette te vervul! Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Jesus sê dat Hy nie teenoor die Ou Testamentiese wette kom staan nie. - Hy is nie in konflik daarmee nie. Inteendeel! Hy het juis gekom om hulle tot hulle volle konsekwensie te voer! Jesus het net die hoogste respek vir die wet van God! Baie hoër as wat die Skrifgeleerdes en Fariseërs daarvoor gehad het. Jesus kom bevestig dat die Ou en die Nuwe Testament wat Hy kom inlei, nie teenoor mekaar staan nie, maar dat die een juis die vervulling van die ander is.

Jesus het in die eerste plek die wet en die profete in sy persoon kom vervul. Die blote feit van Jesus se maagdelike geboorte was reeds 'n vervulling van Ou Testamentiese profesieë. Het die Ou Testament nie die persoon van die Messias haarfyn beskryf nie? Dat Hy 'n vredevors sal wees, sagmoedig, dat hy 'n lamppit wat rook nie sou uitdoof nie, 'n riet wat geknak is nie sou breek nie. - Jesus, en wie Hy is, is die sterkste denkbare bevestiging van die waarheid van die Ou testament.

Maar Jesus het die wet en die profete ook deur sy lewe kom bevestig. Jesus se aktiewe gehoorsaamheid aan die wet het dit kom bevestig. Daar is geen twyfel dat Jesus die wet as die rigsnoer vir sy eie lewe aanvaar het nie. - Hy het die wet tot in die kleinste fynste detail nagevolg. Hy erken die gesag van die wet tot op so 'n vlak dat Hy sy lewe gee om namens ons aan die vereistes van die wet te voldoen.

Hy erken die Goddelike inspirasie van die Ou Testament en kom bevestig dat dit net soveel as in die verlede die rigsnoer bly van 'n heilige lewe voor God. Die Here Jesus kom bevestig dat God op 'n unieke wyse in die Ou Testament geopenbaar word. God se wil word in die Ou Testament geopenbaar anders as wat dit in die Nuwe Testament gedoen word. Nie reg en verkeerd nie, maar anders. God se persoon word in die Ou Testament op ander maniere geopenbaar as in die Nuwe testament. Ons sien in die Ou Testament ander fasette van God wat ons nooit sou geken het as ons net die Nuwe Testament gehad het nie. Die Ou Testament vertel vir ons baie van die mens en sy verhouding met God, en dat dit onmoontlik is vir die mens om in eie krag in die regte verhouding met God te kom staan. Die Ou Testament verduidelik vir ons met behendige strepe van die pen dat dit onmoontlik is vir die mens om God te behaag en dat dit slegs uit God se groot genade is wat die mens gered kan word.

Jesus kom bevestig ook die die outoriteit van die wet en die profete. En daarmee bevestig Hy die Outoriteit van die Ou Testament. In ons tyd is daar so baie mense wat sê dat die Ou Testamentiese wette vervang is en dit dus nie meer in ons lewens geld nie. Daar is mense wat sê dat die Ou Testament nie bybly met die ontwikkeling van die mensdom nie, en dat die wet om daardie rede nie meer geld nie. Jesus sê egter (Mat 5:18) Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Jesus aanvaar dus die Ou Testament se gesag en dat dit van God af kom. Hy aanvaar dit sonder voorbehoud en weet dat alles wat daarin staan tot uitvoering gebring sal word voor die wêreld sal vergaan. - Elke enkele ding wat in die Bybel opgeteken is sal gebeur voordat die wederkoms – soos dit in die Bybel opgeteken is, - sal plaasvind. - Jesus is uitverkoop aan die Skrif soos Hy dit geken het!

Jesus aanvaar ook die wet en die profete as morele standaard. Hy sê in Mat 5:19 Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Onthou dat die aanklag teen Jesus gekom het dat Hy en sy volgelinge nie die wet onderhou het soos hulle veronderstel was om te doen nie. Ek kan my een geleentheid voorstel waar die Skrifgeleerdes die Here Jesus aangevat het omdat hulle toe hulle honger was, op 'n sabbatdag koring are uitgevryf het en geëet het. - Jesus se antwoord is dat die wet so 'n belangrike rol in sy koninkryk speel dat daar nie plek is vir ouens in sy koninkryk as hulle nie die wet baie hoog ag en sorg dat dit so aan ander geleer word nie. As die Fariseërs en skrifgeleerdes dan nie gehou het van die manier waarop Jesus en sy volgelinge die wet onderhou het nie, moet hulle maar hand in eie boesem steek en hulle eie siening van die wet gaan ondersoek.

Die Here Jesus is reg deur hierdie gesprek besig om homself reglynig teenoor die Fariseërs in te grawe. Hy sê in soveel woorde dat Hy nie die wet gering ag nie, inteendeel hy verhef juis die wet tot sy regte plek, en die plek waarheen Hy die wet verhef, is beslis nie die plek waar die Fariseërs en skrifgeleerdes die wet gesien het nie.

Wat was verkeerd met die manier wat die Fariseërs en Skrifgeleerdes die wet gesien het? Ek dink die grootste probleem met hulle was dat hulle skynheilig was. En weet jy wat is die grootste probleem met skynheiligheid? Dit kruip so skelm en stelselmatig in jou lewe in dat jy self nie altyd besef dat jy skynheilig geword het nie. - Ek dink die Fariseërs en skrifgeleerdes het gedink hulle is besig met opregte geloof! - Voordat ek en jy die Fariseërs beskuldig van iets hier moet ons onsself ook ondersoek om te sien of ons nie dalk ook op verkeerde goed vertrou wanneer dit by geloof kom nie?

Die Fariseërs se aanbidding het gegaan oor uiterlike vormgodsdiens, dit was nie 'n godsdiens van die hart nie. In Lukas 16:15 sê die Here Jesus vir hulle: “Julle is dié wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte.” vir iemand wat in vormgodsdiens verval gaan dit eerder oor die sigbare goed wat jy voor mense doen. Dit gaan oor die foutlose nakoming van kerkordes en reëls en voorskrifte. Vir 'n skynheilige mens gaan dit oor die kerkgenootskap, oor die kerkgebou, oor die klere wat hulle aantrek na die kerkbyeenkomste toe as wat dit oor 'n ontmoeting met God gaan. By geleentheid het 'n Fariseër die Here Jesus uitgenooi vir ete en was hy ontsteld om te sien dat Jesus nie op seremoniële wyse sy hande was voor ete nie. Toe sê Jesus vir hom: (Luk 11:39) “Ja, julle Fariseërs! Julle maak die buitekant van bekers en borde skoon, maar binnekant is julle self vol inhaligheid en gemeenheid. In die koninkryk van God gaan dit nie oor uiterlike handelinge en aksies nie, dit gaan oor die hart!

Iemand het eendag gesê godsdiens is wat jy doen wanneer jy absoluut alleen is. Dit is wat in jou private gedagtes gebeur, dit word weerspieël deur jou begeertes en jou gedagtes. - dit wat daardie private deel van jou lewe volmaak, dit is waar jy waarlik aanbid.

Die tweede aanklag wat die Here Jesus teen die Fariseërs bring is dat hulle meer gepla was oor die seremoniële as met die morele. Hulle was uiterlik so perfek. Hulle het presies geweet hoeveel keer hulle hulle linkerhand moet was en hoeveel keer die regterhand. Hulle het die tossels aan hulle klere gemeet, en elke sentimeter aan die tossels het iets beteken. Maar hulle het glad nie omgegee hoe hulle gelewe het nie.

Martin lloyd Jones sê dis die ouens wat sê ek was mos nou in die kerk Sondag oggend, God moet mos nou tevrede wees, so ek kan vanaand maar lekker televisie kyk en my eie ding doen. Die Fariseër is heel tevrede solank hy die uiterlike plig nagekom het dit is mos genoeg.

'n ander eienskap van die Fariseër is dat hulle baie selektief met die wet omgegaan het. Soos 'n behendige wetsgeleerde het hulle skuiwergate in die wet gesoek sodat hulle kon doen net wat hulle wil en dan was hulle nog steeds tevrede dat hulle nie die wet gebreek het nie. Maar hulle het hom so verdraai dat daar niks van oorgebly het nie. Sommige Fariseërs sou byvoorbeeld nie hulle plig teenoor hulle eie ouers nakom nie en dan sou hulle hulle beroep op 'n ou Joodse wet wat sê dat dit korban was! Dit beteken dat hy vir sy ouer sê dat hy nie die maand sy verpligting teenoor hulle gaan nakom nie, want hy gaan dit waarvan sy ouers moet lewe aan God offer! - Kan jy jou dit voorstel! Met ander woorde sy sogenaamde wettiese nakoming van die wet is vir hom belangriker as sy eie ouers se welstand! Die Fariseërs was meesters daarmee om volgens tradisies te werk. Met ander woorde as iemand vir hom vra waarom hy nie die wet nakom nie maar eerder 'n ander wet oorbeklemtoon, dan beroep hy hom op 'n tradisie wat deur die eeue onder die rabbyne ontstaan het.

Die Here Jesus het ook die Fariseërs aangekla daarvan dat hulle so bekommerd oor hulle eie sogenaamde heiligheid en geregtigheid voor God dat hulle hulle selfgenoegsaam was. Hulle was so tevrede met die manier wat hulle die wet nagekom het dat hulle selfs God se genade nie nodig gehad het nie. Kyk nou net hoe skelm is hierdie slagyster van die Satan. Jy glo dat jy besig is om te fokus op heilige goed. Jou heiligmaking, gebed, toewyding ens, en jy kom nie eers agter dat jy besig is om op jouself te fokus en nie op God nie. - dit is die soort geloof van die fynproewer. Hy doen sy geloof so perfek en reg en hy is soos 'n valk op ander ouens se godsdiens, dat hy nie eers agterkom dat God nie meer 'n rol in sy eie godsdiens speel nie. Jou aanbidding van God moet altyd oor hom gaan, oor sy karakter, oor wat Hom tevrede stel. Oor wat Hom verheerlik.

Die farseer se fout kom duidelik na vore as ons kyk na die manier wat hy na ander mense kyk. In plaas daarvan dat 'n Fariseër God se liefde uitgestraal het, kyk hy op 'n veroordelende kritiese wyse na `n ander persoon. Hy is altyd besig om te vergelyk, om te wedywer om homself teenoor ander te meet! Die een ding wat die farseer se manier van lewe heeltemal ontbloot is die feit dat hy totaal en al sonder die saligsprekinge lewe. - daar is in sy lewe geen teken van die saligsprekinge nie. Geen totale afhanklikheid van God nie – hy doen dit immers self. Geen treur nie, hy het homself oortuig daarvan dat hy reg is. Geen sagmoedigheid nie, veral nie teenoor die ouens wat nie aan sy reëls en wette voldoen nie. Geen honger en dors na wat reg is nie, want hy is nie bekommerd oor wat reg voor God is nie – hy soek net na wat na sy wette voldoen. En die wette kan hy buig na sy voorkeur. Geen barmhartigheid nie. Want hy is besig om sy eie redding te bewerk en daarom veroordeel hy elke ander ou wat nie so hard daaraan werk soos hy nie. Geen reinheid van hart nie, want diep in sy wese is hy besig om homself te aanbid en nie vir God nie. Hy's nie 'n vredemaker nie, want hy is so gefokus op wat reg en verkeerd is volgens sy eie persoonlike standaarde dat hy nooit in vrede met niemand lewe nie.

Wat was die een ding in die Fariseërs se lewe wat hulle misgekyk het. Hulle kon nie verstaan dat 'n mens nie 'n gelowige word deur sommige dinge te doen en ander dinge te vermy nie, maar dat 'n mens 'n gelowige word deur in 'n verhouding met die lewende God te tree. 'n ware gelowige is iemand wat tot die besef kom dat hy uit homself absoluut niks het om God aan te bied nie. Hy is iemand wat besef dat hy uit genade gered is deur geloof. En daarom doen hy alles in sy vermoë om die liefdevolle God wat Hom gered het te behaag in alles wat hy doen.

Die belangrikste vrae wat jy vandag moet beantwoord is: Staan jy werklik in 'n verhouding met God, of is jy 'n kerkmens? Het jy God werklik lief, of is jy bang dat jy hel toe sal gaan as jy hom nie dien nie. Is jou grootste begeerte in die lewe om God se Naam groot te maak en hom te verheerlik. Of dien jy eintlik jouself, jy het maar net agtergekom dat God ook op jou CV moet staan as jy lekker wil lewe. Leef ly 'n lewe gefokus op God en sy eer, of het die duiwel jou fokus verskuif na die mense wat saam met jou God aanbid. Wil jy konstant God beter aanbid as die mense rondom jou?

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort